Autoevaluace školy

Vnitřní hodnocení školy nám pomáhá ke zkvalitňování a dosahování vyšší efektivity vzdělávání a výchovy ve škole. Zaměřujeme se na oblast:

 • průběh vzdělávání, řízení pedagogického procesu
 • školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou
 • výsledky vzdělávání
 • řízení školy, kvalita personální práce
 • materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy, a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.

Nástroje vnitřního hodnocení školy jsou:

 • rozhovory s rodiči a pedagogikou
 • hospitace v hodinách
 • dotazníky pro rodiče, žáky, učitele a zřizovatele
 • srovnávací prověrky a testy

 

Průzkum spokojenosti rodičů

Na konci každého školního roku se ptáme rodičů na spokojenost se školou v různých oblastech. Občas nějaké otázky přidáme, ubereme, podle toho, co nás aktuálně zajímá. Kostra dotazníku zůstává každý rok stejná, takže můžeme porovnat výsledky z jednotlivých let. Letos jsme se nově ptali i žáků druhého stupně a 5.ročníku, jak jsou ve škole spokojeni.

Součástí průzkumu spokojenosti je i měření indexu spokojenosti CSI.

Výsledky hodnocení spokojenosti rodičů a žáků ve školním roce 2021/2022

Jednotná přijímací zkouška

Analýzy CERMAT z jednotných přijímacích zkoušek porovnávají výsledky žáků naší školy v jednotlivých ročnících se zbytkem ČR.

Cermat analýza 2017
Cermat analýza 2018
Cermat analýza 2019
Cermat analýza 2020
Cermat analýza 2021
Cermat analýza 2022

Vysvětlení k tabulkám:

KONALI – počet uchazečů, kteří zkoušku z matematiky a českého jazyka konali (v části „ŠKOLA“ je navíc
uveden celkový počet žáků z dané školy, kteří zkoušku konali)
PRŮMĚRNÉ PERCENTIL. UMÍSTĚNÍ – průměrná hodnota percentilového umístění uchazečů dané skupiny;
% SKÓR – hodnota dosaženého bodového hodnocení testu přepočtená na procenta;
CELKEM – průměrná hodnota za celou skupinu;
1. kvartil – % SKÓR , který nepřekonala pouze čtvrtina uchazečů dané skupiny (tři čtvrtiny uchazečů dosáhly
lepšího výsledku);
2. kvartil – medián, % SKÓR, který nepřekonala polovinu uchazečů dané skupiny (polovina uchazečů dosáhla lepšího výsledku);
3. kvartil – % SKÓR, který nepřekonaly tři čtvrtiny uchazečů dané skupiny (čtvrtina uchazečů dosáhla lepšího výsledku);
MAXIMUM – maximální % SKÓR dosažený uchazeči dané skupiny.

Je důležité vnímat, že pátých a sedmých tříd se na víceletá gymnázia hlásí hodně žáků, kteří si chtějí přijímačky jen zkusit a nemají na přijímačky dlouhodobou přípravu ani z domova, ani ze školy.

Národní testování Scio

PROČ TESTUJEME

 • možnost dlouhodobého sledování jednotlivých tříd na časové ose
 • zpětná vazba pro práci s jednotlivci
 • pro žáky setkání s jiným typem ověřování znalostí, než jsou běžně zvyklí
 • posilujeme čtenářskou gramotnost při četbě jiného typu zadání
 • pro žáky zácvik s testy – časová náročnost, vyšší obtížnost, stres, formulace otázek, práce s časem jeden z nástrojů autoevaluace školy

PROČ NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ

Vybrali jsme si je pro dobré reference, máme důvěru v jejich sestavování, známe pozadí vývoje testů, kvalitu a korelaci výsledků s hodnocením žáků v jednotlivých předmětech. Zpráva z testování je dostatečně podrobná a je možné si vyžádat další analýzy v případě potřeby. Případně domluvit konzultaci k interpretaci výstupů. Přihlížíme ik nabídce dalších navazujících produktů a možností přípravy žáků na zácvik s testy.

Více o projektu

CO TESTUJEJME (aktuálně promýšlíme, jaký ročník testovat na 2. stupni)

 • 3.třídy: Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět, Klíčové kompetence
 • 5.třídy: Český jazyk, Matematika, Obecné studijní předpoklady, Anglický jazyk – test Scate
 • 8.třídy: Český jazyk, Matematika, Obecné studijní, předpoklady, Anglický jazyk – test Scate
 • 9.třídy: Český jazyk, Matematika, Obecné studijní předpoklady, Anglický jazyk – test Scate

výstupy:

Každý žák má svůj profil, do kterého má přístup samozřejmě i rodič. Tam vidí hodnocení, počet bodů, správné odpovědi. Tedy si může test projít znovu a poučit se z chyb.
Výstupy dostane škola jako celek, za jednotlivé třídy i žáky. Vyučující jednotlivých předmětů dostávají výstupy k dispozici, aby s dětmi testy prošli.

PREZENTACE VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ

Výstupy má k dispozici vedení školy.
Rodiče mohou přijít na konzultaci, stejně tak učitelé. Naše komunikace k rodičům je zcela otevřená, rodiče mají nárok vidět výstupy svého dítěte, nikoliv ostatních žáků.
Výstupy prezentujeme školské radě a zastupitelstvu.

CO SLEDUJEME

Našim cílem je sledování několika klíčových ukazatelů. Testy jsou vyhodnocovány nejen co do jednotlivých úloh, ale také se sledují smysluplné celky testů a dílčí dovednosti testovaných.

ČESKÝ JAZYK

 • čistá úspěšnost v testu, tedy počet úspěšně vyřešených úloh (nikoliv percentil)
 • využití potenciálu žáka (vyvozuje se v návaznosti na známku žáka v daném předmětu)
 • analýza dovedností a tematických částí:
  • mluvnice
  • sloh a komunikace
  • literatura a čtenářská gramotnost

MATEMATIKA

 • čistá úspěšnost v testu, tedy počet úspěšně vyřešených úloh (nikoliv percentil)
 • využití potenciálu žáka (vyvozuje se v návaznosti na známku žáka v daném předmětu)
 • analýza dovedností a tematických částí:
  • čísla a početní operace
  • geometrie v rovině v prostoru
  • závislosti, vztahy a práce s daty nestandardní aplikační úlohy a problémy

ANGLICKÝ JAZYK

 • celková dosažená úroveň jazyka

TEST OSP (obecných studijních předpokladů)

 • čistá úspěšnost v testu, tedy počet úspěšně vyřešených úloh (nikoliv percentil)
 • úspěšnost v částech tesu:
  • verbální část
  • analytická část
  • kvantitativní část
 • analýza dovedností a tematických částí:
  • slovní zásoba a orientace v textu
  • analýza informací
  • orientace v grafu a tabulce
  • orientace v obrázku

Výstupy