Autoevaluace školy

Vnitřní hodnocení školy nám pomáhá ke zkvalitňování a dosahování vyšší efektivity vzdělávání a výchovy ve škole. Zaměřujeme se na oblasti:

 • průběh vzdělávání, řízení pedagogického procesu
 • školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou
 • výsledky vzdělávání
 • řízení školy, kvalita personální práce
 • materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy, a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.

Nástroji vnitřního hodnocení školy jsou:

 • rozhovory s rodiči a pedagogy
 • hospitace v hodinách
 • dotazníky pro rodiče, žáky, učitele a zřizovatele
 • srovnávací prověrky a testy

 

Průzkum spokojenosti rodičů

Na konci každého školního roku se ptáme rodičů na spokojenost se školou v různých oblastech. Občas nějaké otázky přidáme, ubereme, podle toho, co nás aktuálně zajímá. Kostra dotazníku zůstává každý rok stejná, takže můžeme porovnat výsledky z jednotlivých let.

Součástí průzkumu spokojenosti je i měření indexu spokojenosti CSI.

Výsledky hodnocení spokojenosti rodičů ve školním roce 2019/2020

Národní testování Scio

PROČ TESTUJEME

 • možnost dlouhodobého sledování jednotlivých tříd na časové ose
 • zpětná vazba pro práci s jednotlivci
 • pro žáky setkání s jiným typem ověřování znalostí, než jsou běžně zvyklí
 • posilujeme čtenářskou gramotnost při četbě jiného typu zadání
 • pro žáky zácvik s testy – časová náročnost, vyšší obtížnost, stres, formulace otázek, práce s časem jeden z nástrojů autoevaluace školy

PROČ NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ

Vybrali jsme si je pro dobré reference, máme důvěru v jejich sestavování, známe pozadí vývoje testů, kvalitu i korelaci výsledků s hodnocení žáků v jednotlivých předmětech. Zpráva z testování je dostatečně podrobná a je možné si vyžádat další analýzy v případě potřeby. Případně domluvit konzultaci k interpretaci výstupů. Přihlížíme i k nabídce dalších navazujících produktů a možností přípravy žáků na zácvik s testy.

Více o projektu

CO TESTUJEJME (aktuálně promýšlíme, jaký ročník testovat na 2. stupni)

 • 3.třídy: Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět, Klíčové kompetence
 • 5.třídy: Český jazyk, Matematika, Obecné studijní předpoklady, Anglický jazyk – test Scate
 • 8.třídy: Český jazyk, Matematika, Obecné studijní, předpoklady, Anglický jazyk – test Scate
 • 9.třídy: Český jazyk, Matematika, Obecné studijní předpoklady, Anglický jazyk – test Scate

výstupy:

Každý žák má svůj profil, do kterého má přístup samozřejmě i rodič. Tam vidí hodnocení, počet bodů, správné odpovědi. Tedy si může test projít znovu a poučit se z chyb.
Výstupy dostane škola jako celek, za jednotlivé třídy i žáky. Vyučující jednotlivých předmětů dostávají výstupy k dispozici, aby s dětmi testy prošli.

PREZENTACE VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ

Výstupy má k dispozici vedení školy.
Rodiče mohou přijít na konzultaci, stejně tak učitelé. Naše komunikace k rodičům je zcela otevřená, rodiče mají nárok vidět výstupy svého dítěte, nikoliv ostatních žáků.
Výstupy prezentujeme školské radě a zastupitelstvu.

CO SLEDUJEME

Našim cílem je sledování několika klíčových ukazatelů. Testy jsou vyhodnocovány nejen co do jednotlivých úloh, ale také se sledují smysluplné celky testů a dílčí dovednosti testovaných.

ČESKÝ JAZYK

 • čistá úspěšnost v testu, tedy počet úspěšně vyřešených úloh (nikoliv percentil)
 • využití potenciálu žáka (vyvozuje se v návaznosti na známku žáka v daném předmětu)
 • analýza dovedností a tematických částí:
  • mluvnice
  • sloh a komunikace
  • literatura a čtenářská gramotnost

MATEMATIKA

 • čistá úspěšnost v testu, tedy počet úspěšně vyřešených úloh (nikoliv percentil)
 • využití potenciálu žáka (vyvozuje se v návaznosti na známku žáka v daném předmětu)
 • analýza dovedností a tematických částí:
  • čísla a početní operace
  • geometrie v rovině v prostoru
  • závislosti, vztahy a práce s daty nestandardní aplikační úlohy a problémy

ANGLICKÝ JAZYK

 • celková dosažená úroveň jazyka

TEST OSP (obecných studijních předpokladů)

 • čistá úspěšnost v testu, tedy počet úspěšně vyřešených úloh (nikoliv percentil)
 • úspěšnost v částech tesu:
  • verbální část
  • analytická část
  • kvantitativní část
 • analýza dovedností a tematických částí:
  • slovní zásoba a orientace v textu
  • analýza informací
  • orientace v grafu a tabulce
  • orientace v obrázku

Výstupy