Kariérové poradenství

Jaký je postup, když se chcete hlásit na střední školu? Na co nezapomenout? A jakým způsobem naše škola pomáhá dětem zorientovat se v nabídce a dobře si vybrat?

Základní informace pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021.

Každý žák má právo podat si v prvním kole přijímacího řízení přihlášku na 2 školy. Termín odevzdání přihlášek je do 1.3.2021. Střední škola vám následně zašle registraci vaší přihlášky s číslem, které si pečlivě uschovejte pro pozdější přijímací řízení.

V případě zájmu o studium u oborů s předepsanou talentovou zkouškou je termín podání přihlášky už do konce listopadu 2020.

Kritéria pro přijetí na školu stanovuje ředitel dané školy. Pro maturitní obory je povinná přijímací zkouška z češtiny a matematiky, střední škola má právo stanovit i předměty jiné v rámci tzv. školní přijímací zkoušky. Podmínky přijímacího řízení musí každá střední škola zveřejnit nejpozději do konce ledna 2021.

Přihlášku vám vystaví naše škola (vyplníme základní údaje a výpis z vysvědčení-zkontrolujte si prosím ve škole on line správnost údajů- aktuální adresu apod.). Každá přihláška musí být potvrzena ředitelem školy, v případě, že to škola vyžaduje, taky lékařem, a podepsaná žákem a zákonným zástupcem.

Pořadí škol na přihlášce je libovolné, ale je důležité, aby obě školy byly na přihláškách uvedeny ve stejném pořadí.

Pro žáky se SPU je nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky uplatnitelný pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) pro první kolo přijímacího řízení.

Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 12. a 13. dubna 2021 (čtyřleté obory vzdělání), 14. a 15. dubna 2021 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 12. a 13. května 2021.

Termín školní přijímací zkoušky stanovuje škola sama a koná se v dubnu 2021.

Po doručení informace o nepřijetí na SŠ je možné do 3 dnů podat písemné odvolání.

Po doručení rozhodnutí o přijetí na školu rodiče žáka musí potvrdit svůj zájem o studium na dané škole odevzdáním Zápisového lístku do 10 dnů od doručení rozhodnutí. Dítě se stává žákem střední školy až odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek vám vystaví naše škola a vydá ho oproti podpisu zákonnému zástupci-termín předání bude ještě upřesněn. Ztrátu zápisového lístku je nutné oznámit, vystavit čestné prohlášení o ztrátě, až pak vám může škola vystavit nový lístek.

V případě, že žák/yně nebyl/a přijat/a ani na jednu ze škol, je nutné podat si přihlášku na SŠ v druhém kole přijímacího řízení. Tam je počet přihlášek neomezený.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní učitelku Mikešovou mikesova.dagmar@zschyne.cz.
Přejeme všem žákům mnoho štěstí a zdaru.

Odkazy na možnost testování

Scio

Zkoušky nanečisto

Cermat

Atlas školství

 

 

Mé místo na světě

Projekt realizujeme od září 2018. Jedná se o koncepční systém podpory žáků ZŠ v oblasti kariérového poradenství. Zaměřujeme se hlavně na žáky druhého stupně. Cílem prohloubit sebepoznání v oblasti vlastních silných stránek, seznámit je s nabídkou možností studia středních a vysokých škol a v návaznosti ukázat v praxi vybrané profese. To vše za podpory a partnerství středních a vysokých škol, rodičů žáků ZŠ a komunity obce Chýně.