Kariérové poradenství

Jaký je postup, když se chcete hlásit na střední školu?

Na co nezapomenout?

A jakým způsobem naše škola pomáhá dětem zorientovat se v nabídce a dobře si vybrat?

Základní informace pro přijímací řízení ve školním roce 2022/2023.

Každý žák má právo podat si v prvním kole přijímacího řízení přihlášku na 2 školy. Přihlášky na obory bez talentové zkoušky se podávají v únoru 2023, poslední termín odevzdání přihlášek je do 1.3.2023. Střední škola vám následně zašle registraci vaší přihlášky s přiděleným registračním číslem, které si pečlivě uschovejte pro pozdější přijímací řízení. Školy nezasílají informaci o přijetí písemně!

V případě zájmu o studium u oborů s předepsanou talentovou zkouškou (TZ) je termín podání přihlášky už do konce listopadu 2022.

Kritéria pro přijetí na školu stanovuje ředitel dané školy. Pro maturitní obory je povinná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, střední škola má právo stanovit zkoušku i z jiných předmětů v rámci tzv. školní přijímací zkoušky. Podmínky přijímacího řízení musí každá střední škola zveřejnit nejpozději do konce ledna 2023.

Přihlášky vám vystaví naše škola (po ukončení 1.pololetí). Každá přihláška musí být potvrzena ředitelem školy a podepsaná žákem a zákonným zástupcem. V případě, že to škola vyžaduje, nezapomeňte na potvrzení lékařem, Pořadí škol na přihlášce je libovolné, ale je důležité, aby obě školy byly na přihláškách uvedeny ve stejném pořadí, podle toho se určuje den konání přijímacích zkoušek.

Termíny přijímacích zkoušek stanovilo MŠMT následovně:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: 13. dubna 2023

2. termín: 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 17. dubna 2023

2. termín: 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 10. května 2023

2. termín: 11. května 2023

Uchazeč, který z vážných důvodů nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, v níž měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Termín školní přijímací zkoušky stanovuje škola sama.

Po doručení informace o nepřijetí na SŠ je možné do 3 dnů podat písemné odvolání.

Po rozhodnutí o přijetí na školu rodiče žáka musí potvrdit svůj zájem o studium na dané škole odevzdáním Zápisového lístku do 10 dnů od doručení rozhodnutí. Dítě se stává žákem střední školy až odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek

vám vystaví naše škola a vydá ho proti podpisu pouze zákonnému zástupci, nikoli žákovi. Ztrátu zápisového lístku je nutné oznámit, vystavit čestné prohlášení o ztrátě, až pak vám může škola vystavit nový lístek.

V případě, že žák/yně nebyl/a přijat/a ani na jednu ze škol, je nutné podat si přihlášku na SŠ v druhém kole přijímacího řízení. Tam je počet přihlášek neomezený.

Pokud se neumíte rozhodnout, jaká střední škola je vhodná, můžete si vyzkoušet osobnostní testy (www.emiero.cz, www.infoabsolvent.cz). V průběhu října 2021 bude rodičům zaslána na e-mail nabídka školní psycholožky PhDr. Jany Klucké na testy profesní orientace s následným osobním pohovorem.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Dagmar Mikešovou (mikesova.dagmar@zschyne.cz)

Souhrnné a aktuální informace ohledně průběhu přijímacího řízení naleznete na www.cermat.cz

Odkazy na možnost testování

Scio

Zkoušky nanečisto

Cermat

Atlas školství

 

 

Mé místo na světě

Projekt realizujeme od září 2018. Jedná se o koncepční systém podpory žáků ZŠ v oblasti kariérového poradenství. Zaměřujeme se hlavně na žáky druhého stupně. Cílem prohloubit sebepoznání v oblasti vlastních silných stránek, seznámit je s nabídkou možností studia středních a vysokých škol a v návaznosti ukázat v praxi vybrané profese. To vše za podpory a partnerství středních a vysokých škol, rodičů žáků ZŠ a komunity obce Chýně.