EU projekty

Do mezinárodních projektů se zapojujeme, protože se chceme inspirovat v zahraničí a chceme umožnit našim žákům, aby jazyky, které se učí, mohli reálně vyzkoušet.

Také chceme našim žákům ukazovat svět blízký i vzdálený a že děti na jihu Evropy zažívají stejné dětství jako děti ze severu nebo zrovna z Chýně.

 

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě a disponuje pro období 2021 – 2027 rozpočtem ve výši téměř 28 miliard eur, z něhož poskytuje více než 4 milionům Evropanů příležitost studovat, vzdělávat se a získávat zkušenosti v zahraničí.

O našich projektech Erasmus se více dozvíte na projektovém webu.

Stali jsme se úspěšnými žadateli o akreditaci v programu Erasmus+, což zajistí pravidelné zahraniční výjezdy nejen našim pedagogům, ale nově i žákům.Národní agentura tímto akreditované organizaci uděluje akreditaci Erasmus č. 2022-1-CZ01-KA120-SCH-000106622 v oblasti  školního  vzdělávání. Udělením  akreditace  Erasmus  se  potvrzuje,  že akreditovaná organizace sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace a má dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho  realizaci.
Akreditace Erasmus se uděluje na období 1. 2. 2023 až 31. 12. 2027.

Žádost o projekt ve Výzvě 2022 byla předběžně schválena. Máme radost, že v příštím školním roce téměř dvě desítky našich kolegů absolvují výjezd do zahraničí. Chystáme se za partnery na Island, do Řecka a Španělska. Kromě toho se budou vzdělávat naši učitelé v Irsku, Rakousku, Litvě nebo Portugalsku.

Naše žádost v Klíčové akci 1 – mobility jednotlivců ve Výzvě 2021 byla schválena a byl nám odsouhlasen grant ve výši 20053 EUR. Navázali jsme spolupráci se dvěma novými školami v Rakousku – v Grazu a Altheimu, do kterých vyjíždí naši učitelé na stínování. Zároveň přijímáme kolegy z partnerských škol u nás. Další aktivitou, kterou učitelé v průběhu roku absolvují jsou vzdělávací kurzy. Ty si zájemci volili podle své odbornosti, zájmu a přínosu pro žáky a školu.

V květnu 2020 jsme se stali úspěšnými žadateli o grant na mobility učitelů a mezinárodní projekt naší školy byl Evropskou komisí schválen hned na první pokus. Z důvodu epidemiologických opatření došlo k posunu začátku našeho projektového období, a to od 1. 9. 2020. Do obou pololetí byly rozplánovány zahraniční výjezdy našich učitelů, konkrétně stínování a vzdělávací kurzy, jejich realizace byla opět ovlivněna omezeními v souvislosti s onemocněním COVID19. Všech 12 mobilit bylo splněno v termínu a závěrečná zpráva k projektu byla odsouhlasena a grant doplacen. První projekt v programu Erasmus+ jsme zrealizovali podle plánu.

Ve školním roce 2018/19 jsme byli jako partneři přizváni ke dvěma žádostem v projektech strategického partnerství v programu Erasmus. Žádosti nebyli Evropskou komisí v této výzvě schváleny.

Fondy EHP

Podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Zapojit se mohou školy na všech úrovních vzdělávání, odborné instituce a neziskové organizace.

Jak se nám v projektu daří můžete sledovat na projektovém webu.

Program Vzdělávání podporuje projekty zaměřené na spolupráci škol a dalších vzdělávacích institucí, které vedou k modernizaci a inovaci výuky. Školy si také mohou vyměňovat své žáky, studenty a zaměstnance v rámci studijních a výukových pobytů. Na realizaci projektů je vyčleněno téměř 7 milionů eur.

O navázání spolupráce v rámci tohoto programu jsme usilovali již v roce 2019, bohužel se nám do termínu podání žádosti nepodařilo najít partnerskou školu. V lednu 2021 nás oslovil DZS s možností propojení s mateřskou školou na Islandu, která hledala partnera v ČR. Během jednoho měsíce se nám společnými silami podařilo dojednat podmínky spolupráce, sepsat projektovou žádost a podat ji v termínu. Stali jsme se jedním ze tří úspěšných žadatelů v oblasti základního vzdělávání ve 3. kole výzvy a získali finanční podporu na dvouletý projekt Implementing Democratic Learning Environment and Competences for Democratic Culture in Preschools and Primary Schools  in    the Czech  Republic  and  Iceland ve výši 115 163 EUR. Našimi partnery v projektu jsou islandská mateřská škola Leikskóllin Rjupnahaed a základní škola Salaskoli. Jedná se o projekt strategického partnerství a zapojeno do něj bude celkem 7 pedagogů z naší školy a školky, které kromě práce na společném výstupu čeká také výjezd na Island.

 

 

 

e-Twinning

E-Twinning je platforma přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci atd.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.

V lednu 2021 jsme navázali spolupráci s budoucí partnerskou školou v rakouském Grazu a zahájili společnou práci na projektu pro žáky prvního stupně v angličtině. Projekt se jmenuje Bucket List. Jde o seznam 20 zážitků, které by měly děti do 10 let věku zažít. Děti hlasují každý měsíc o nové výzvě, kterou pak realizují spolu s učiteli a v rámci angličtiny tvoří slovníček nových pojmů. V průběhu pololetí se podařilo realizovat dvě výzvy.

Ve školním roce 2020/2021 jsme zahájili realizaci projektu v angličtině Let’s Talk About Culture, Society and English on Netflix! pro žáky osmých a deváté třídy, zaměřený na sledování vybraných filmů a dokumentů na Netflixu a následnou diskusi prostřednictvím chatu a skype hovorů se svými spolužáky ze zahraničních partnerských škol. Vzhledem k uzavření škol pro žáky druhého stupně na téměř celý školní rok nebylo možné projekt realizovat podle plánu a budeme na něj navazovat v budoucnu.

Ve školním roce 2019/2020 jsme byli zapojeni do 3 projektů v angličtině a dvou projektů v němčině.
I have a dream…What kind of dreams does a 12-year old in Europe have in 2019-2020? (6. ročníky)
S.T.E.M. around the world -Students Travel, Enjoy, Motivate around the world (5. ročníky)
Heroes of the 20th century (7. ročníky)
Briefaustausch (7. ročníky)
Deutsch Eine Hitparade (8. ročník)
Jejich průběh byl v druhém pololetí ovlivněn uzavřením škol a přechodem na distanční výuku.

Erasmus student network

V lednu 2020 proběhla schůzka se zástupci ESN a připravili jsme poptávku na hostující studenty vysokých škol, kteří přijdou do naší výuky besedovat nebo přednášet žákům o svém výměnném pobytu a své zemi. Také tuto aktivitu zastavila epidemie COVID19. Na začátku nového školního roku 2022 obnovíme spolupráci a plánování návštěv studentů ve výuce.