Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis do ZŠ pro školní rok 2022-23 proběhne 4. a 5. dubna 2022 (pokud proběhne fyzicky). 

Dny otevřených dveří jsou 10.ledna a 7. března 2022.

Tuto stránku budeme aktualizovat během šk. roku podle epidemiologického vývoje. Zatím níže necháváme pro představu informace, které byly platné pro loňský školní rok. 

 

Zde naleznete veškeré informace o

Zápisu do 1. třídy
Žádosti o odklad
Kritériích pro přijetí
Dni otevřených dveří
Zajímá Vás filosofie školy?

 

Můžete si přečíst důležité informace o filosofii naší školy. Také si můžete pročíst informační Brožuru pro rodiče.
Rádi Vás přivítáme přímo u nás ve škole. Nahlédněte do tříd nebo se přímo zúčastněte výuky, kdykoliv po předchozím domluvě s vedením školy, pokud to epidemická situace dovolí. Na dálku si můžete školu prohlédnout ve videu, ve kterém lákáme nové kolegy.

Kritéria zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021-22

Kritéria k zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2021-22

Zápis do první třídy i do přípravné třídy pro školní rok 2021-22 proběhne pouze online, tedy bez fyzické přítomnosti dětí a zákonných zástupců v budově ZŠ.

Informace a žádost o přijetí do přípravné třídy naleznete zde.

Postup

Žádost o přijetí vyplníte online na následujícím odkaze ZDE. Vyplňte i v případě žádosti o odklad. Systém Vám přidělí registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu. Vyplňování je možné do 25. dubna. Následně žádost dostanete v PDF do emailu, vytisknete, podepíšete a fyzicky pošlete poštou, nebo v obálce vhodíte do poštovní schránky ZŠ. Vygenerovanou žádost můžete také opatřit platným elektronickým podpisem a poslat emailem na hospodarka@zschyne.cz, či poslat datovou schránkou, ID datové schránky ZŠ Chýně je nj96qin (za elektronický podpis se nepovažuje podpis vytvořený v aplikaci malování).

Část žádosti o přijetí se vyplňuje online, část musíte vyplnit do PDF po vygenerování žádosti, nebo ručně po vytištění. Ručně doplňujete informace o kamarádech, se kterými by Váš potomek chtěl být v první třídě, a volbu, zda byste raději byli v budově Za Školou nebo v budově Ecksteinova. A následně také preferenci kamarádů nebo budovy. Tedy v případě že se budou tyto požadavky křížit, tak který je pro Vás prioritní. (nemůžeme Vám však slíbit, že Vašim preferencím stoprocentně vyhovíme, pokud je to možné, vždy se snažíme vyhovět alespoň částečně)

Žádost je podána až ve chvíli, kdy ji papírově (nebo datovou schránkou či emailem s el. podpisem) doručíte do školy. DORUČIT ŽÁDOST DO ŠKOLY MUSÍTE DO 25. DUBNA.

Od 25. dubna počítáme třicetidenní lhůtu na vydání rozhodnutí.

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijetí žáků rozhoduje ředitel na základě řádně vyplněných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Jak rozdělujeme děti do tříd?

Záměrně nezachováváme třídy tak, jak byly v mateřské škole. Při rozdělování dětí do tříd zohledňujeme rozložení chlapců a dívek, dětí s odkladem, bez odkladu, dětí s doporučením z poradny. Snažíme se vytvořit kolektiv tak, aby byl co nejfunkčnější a vyrovnaný. Snažíme se, aby každé dítě mělo ve třídě alespoň jednoho kamaráda, kterého uvedete do žádosti o přijetí.

Co bude po zápise následovat?

Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých podle registračních čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou na adresu uvedenou v žádosti.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 14. června 2021 od 17:30 hodin ve školní aule, ulice Bolzanova 800 (pakliže to umožní vládní nařízení)

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu můžete písemně požádat o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o přijetí, viz odkaz výše. Systém Vám přidělí registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kladně, ale můžete si vybrat i jinou) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

I když chcete žádat o odklad, tak dáváte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Formulář žádosti o odklad dostanete společně se žádostí o přijetí do e-mailové schránky. Vytištěné a podepsané žádosti doručte do školy do 25. dubna. 2021

Chcete zapsat dítě, které dosáhne šestého roku věku až během školního roku 2021/22, tedy do konce června 2022 (předčasný zápis)

Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o přijetí, viz odkaz výše. Systém Vám přidělí registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu. Dále si vytiskněte a vyplňte  písemnou žádost o předčasný nástup do ZŠ a přiložte doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období září až prosinec školního roku 2021/22) a navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2021/22).

Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat

Zápis do ZŠ není „přijímací zkouška“. Za normálních okolností zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je pro dítě stresová situace a do září je ještě 5 měsíců vývoje dítěte.

Pokud byste se chtěli ujistit, že je vše, jak má být, můžete si prohlédnout prezentaci Úspěšný start do školy, která je podkladem pro setkání s rodiči předškoláků. Ptejte se svých paní učitelek v mateřské škole, nebo se objednejte do pedagogicko-psychologické poradny.

Několik odkazů s inspirací pro předškoláky:

Veselá Chaloupka
Předškoláci.cz
MŠ Kollárova  – zde mají hezký popis grafomotoriky

Co by mělo dítě zvládat při nástupu do ZŠ:

Správně vyslovovat všechny hlásky
Rozeznat hlásku na začátku slova
Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
Zazpívat písničku, říci básničku
Poznat barvy
Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
Poznat základní geometrické tvary
Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
Samostatně se převléknout, zavázat tkaniny, zapnout knoflíky a zip