Filosofie školy

Jsme škola, která věří v dobro. Dáváme šanci každému dítěti a každý u nás má otevřené dveře. Věříme, že největší přínos má ta činnost, kterou se rozhodneme dělat sami a víme proč. Proto vytváříme nabídku a snažíme se žáky pozitivně motivovat, aby si mohli najít své místo na světě.  Bezpečné prostředí je pro nás důležité, pravidla a řád vnímáme jako nástroj k výchově a růstu. Nejsme slepí vykonavači příkazů a zákazů.

Nabízíme smysluplné vzdělání pro život v 21. století 

Seznamte se s tím, jakým způsobem přistupujeme ke vzdělávání. Je pro nás důležité, abyste se jako rodiče seznámili s naším mottem, filosofií, vizí.  Jsme škola, která je rodičům otevřená a nebojíme se diskutovat o smyslu vzdělávání

Naše hodnoty

Základní principy fungování školy
Veškeré konání ve škole je nazíráno z hlediska hodnot, které škola vyznává.

 • PRAVDA = jasná mysl
 • Říkáme pravdu a učíme se jí přijmout
 • Známe fakta, máme vlastní úsudek
 • Nebojíme se dělat chyby, učíme se z nich
 • Jsme otevřeni novým věcem, studiu, zážitkům
 • Vše co děláme, děláme co nejlépe
 • LÁSKA = dobré vztahy
 • Jednáme spolu laskavě, prokazujeme si úctu
 • Respektujeme jedinečnost každého
 • Jsme si vědomi svých silných stránek
 • Podporujeme každého, aby našel své místo na světě
 • Jsme součástí místa, kde žijeme a aktivně se podílíme na jeho spoluvytváření
 • Vytváříme bezpečný prostor pro růst
 • DEMOKRACIE, ZODPOVĚDNOST, SVOBODA

Žákům je předávána pokud možno co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání. Mohou si volit úroveň jazyků, vybírat si volitelné předměty, rozhodovat o vlastních projektech. Volí „hloubku“ znalostí, kterou chtějí v daných oblastech získat.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby dělali svobodná rozhodnutí a za ně převzali zodpovědnost. Jsou předem seznámeni s možnými důsledky dané volby, znají pravidla fungování a jednání ve škole, která platí bez rozdílu pro všechny. Učí se nést zodpovědnost nejen na sebe, ale také kolektiv třídy, do které patří.
Všichni jsou podporováni v tom, aby se naučili oceňovat sami sebe a mít sami sebe rádi. Pouze sám se sebou vyrovnaný a sebevědomý člověk je schopen přijmout a ocenit druhé včetně jejich nedostatků a také přijmout kritiku.
Celkové hodnocení žáků není tvořeno pouze na základě jejich znalostí, ale také dovedností, jednání, pokroku, kterého dosáhli. Hodnocení nevychází pouze od pedagogů, ale probíhá i mezi žáky vzájemně, kdy si poskytují zpětnou vazbu ke svému jednání, výsledkům práce. Učí se kritiku nejen přijímat, ale i nabízet příjemnou formou ostatním témata na změny či zlepšení.

Vztahy ve škole (mezi žáky i mezi pedagogy) jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Všichni se mohou podílet na rozhodování (ať už přímo či nepřímo), hlas každého má stejnou váhu. Máme možnost se svobodně vyjádřit.
Základním dokumentem, kterým se řídí život ve škole, je školní řád, na jehož tvorbě se podílejí pedagogové, děti i rodiče.
Pravda, láska a úcta k druhému nejsou jen prázdné pojmy, ale absolutní hodnoty.

Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje.
Respektujeme pravidla, která jsou platná pro všechny (studenty, učitele, rodiče, veřejnost…)
Všechny tři oblasti hodnot jsou si rovny a vzájemně se doplňují. Nestavíme svobodu nad respekt a vztahy, nestavíme pravdu nad svobodné rozhodnutí. Hodnoty tvoří harmonický celek, který ukazuje, jak jsou vzájemně propojeny, jak usilujeme o jejich rozvoj a jak s nimi pracujeme.

 

Naše motto

Co pro nás znamená, že „máme jasnou mysl“? 

 • Soustavně aktivně sledujeme nové informace a trendy ve svém oboru a přemýšlíme o jejich příčinách a důsledcích
 • Nebojíme se zpětné vazby, makáme na sobě
 • Máme jasno v tom, kam jdeme
 • Nastavujeme srozumitelné hranice
 • Nabízíme žákům různé možnosti výuky a vedeme je k vlastní zodpovědnosti
 • Umíme říct otevřeně svůj názor a přitom druhého neponížit, nezraňujeme.
 • Nejsme slepě zaměřeni na výkony žáků a výsledky vzdělávání v kognitivní oblasti
 • Rozlišujeme podstatné skutečnosti od hloupostí a malicherností.
 • Povzbuzujeme k hledání, pochybování, nesoutěžení, vzájemné pomoci
 • Umíme říct „ne“ a učíme to i děti

Co pro nás znamená, že „máme otevřené srdce“? 

 • Pracujeme s celým člověkem
 • Jsme laskaví – LÁSKA VÍ
 • Pozorně nasloucháme, co nám říkáte, vnímáme to, přemýšlíme o tom a bereme si Vaše slova k srdci
 • Radujeme se spolu, jsme tým s vědomím, že tvoříme atmosféru školy
 • Ve škole je místo pro každého a každý se tu cítí dobře a bezpečně
 • Jsme otevřeni všemu přítomnému
 • Dokážeme zvládnout a zpracovat emoce své i druhých
 • Jsme otevření novým věcem, zkoušíme, hledáme
 • Respektujeme různorodost a hledáme cesty, jak s ní pracovat
 • Nebojíme se zpětné vazby
 • Vyjadřujeme svůj názor a s vědomím, že ostatní budou naslouchat.
 • Vědomě nepůsobíme na žáky pouze slovy, ale celou svou osobností
 • Respektujeme osobnost dětí i jejich momentální naladění, upřednostňujeme individuální přístup

Naše vize

Předáváme žákům zodpovědnost za jejich vzdělání i prostředí, ve kterém žijí. Naše škola stojí na demokratických hodnotách. Učitelé, budova školy i celá komunita obce spoluvytváří bezpečné a podnětné prostředí, které pomáhá žákům v rozvoji jejich znalostí, dovedností a vede je k úspěšnému vstupu do života v rychle se měnícím světě 21. století. Budujeme kvalitní vztahy mezi žáky i učiteli a pomáháme žákům stát se zralou a sebevědomou osobností.

 

Schopnosti našich absolventů:

 • dokáží vyhledat a kriticky posoudit kvalitu a věrohodnost získaných informací. Dokáží informace zpracovat, prezentovat a argumentačně obhájit.
 • Domluví se alespoň jedním cizím jazykem
 • Získají základní všeobecný přehled, dokáží pracovat se zdroji informací.
 • Využívají IT zařízení a běžný nejen kancelářský SW.
 • Chápou, co je povinnost, rozhodnutí a důsledek, příčina a následek.
 • Uvědomují si zodpovědnost za svět okolo nich (v malém i globálním měřítku).
 • Mají zdravé sebevědomí a reálný pohled na globální svět, stanovují si správné hodnoty důležité  pro kvalitní život
 • Projevují prosociální chování, empatie, pomoc slabším, pochopení
 • Znají své slabé i silné stránky a ty v rámci výuky rozvíjí.
 • Škola se spolupodílí na budování komunity ve své obci. Dění ve škole je provázáno s reálným životem v obci. Budujeme vztah k místu bydliště.
 • Klademe důraz na rozvoj dovedností a kompetencí.
 • Spolupracujeme se středními a vysokými školami.
 • Máme partnerskou zahraniční školu.

Každému dítěti dokážeme nabídnout vhodné podněty pro jeho rozvoj. 

 • Snažíme se o maximálně individuální přístup, podporujeme žáky, kteří chtějí studovat na gymnáziu i učit se řemeslo.
 • Učitelé zvládají diferenciovat ve výuce.
 • Hodnotíme formativně.
 • K dětem přistupujeme individuálně.
 • Máme systém podpory pro nadané děti.
 • Nabízíme volitelné předměty na 1. i na 2. stupni.
 • Pomáhat dětem poznat jejich kvality, své „já“ a jak s tím pracovat
 • Rozvíjíme v dětech osobní přímou zodpovědnost(individuální projekty, osobní pohovory)
 • Učitelé pracují s různými typologiemi osobnosti (např.MBTI) a umí s individualitami pracovat, mají metodiku, jak to dělat.

Máme stabilní pedagogický tým, který používá různorodé moderní výukové metody a prostředky. (učitelé pracují na svém rozvoji, jsou odborníky, využívají moderní výukové pomůcky, jsou kvalitním vzorem pro žáky)

 • Učitelé pracují na svém profesním rozvoji. Stanovují si profesní cíle, které plní.
 • Máme zavedené a funkční garanty jednotlivých předmětů, kteří koordinují výuku daného předmětu ve škole, vybudovaný střední management.
 • Máme srozumitelný způsob hodnocení – je zaručeno, že všichni učitelé hodnotí v podobném rozsahu.
 • Učitelé ovládají IT techniku a využívají ji ve své výuce
 • Máme kvalitně vybavenou a učitelům snadno přístupnou odbornou knihovnu pro učitele.
 • Učitelé se podílí na mezinárodních projektech, vyjíždí do zahraničí.
 • Celý pedagogický tým je proškolen v moderních výukových metodách a přístupech (RWCT, Feuerstein apod)
 • Všichni učitelé jednají v rámci etického kodexu, přistupují vzájemně k sobě, k dětem i rodičům partnersky a s respektem.

Žáci se podílí na chodu školy

 • Žákovská samospráva je funkční od třídní po školní úroveň, žáci aktivně využívají svých zástupců v žákovském parlamentu k prosazování svých potřeb
 • Žáci jsou vedeni k aktivnímu občanství.
 • Probíhají celoškolní setkávání – žáci mají možnost přímého i nepřímého spolurozhodování na chodu školy.
 • Přenesení větší zodpovědnosti na žáky za vzhled školy.
 • Žáci se podílí na vymýšlení témat na tematické dny a mimoškolní akce
 • Realizujeme peer projekty pro ostatní spolužáky
 • Je zaveden systém patronů pro jednotlivé žáky.

Škola je podnětným a vizuálně atraktivním prostředím, které podněcuje k objevování.      

 • Výzdoba tříd (nejen) dětmi, malby na stěny. Prostředí školy pomáhá budovat vztah ke škole, budova není kulisou pro vzdělávání, ale je jeho součástí prostředí školy je kultivované, nabízí klid pro práci i pro odpočinek,
 • Mezitřídní projekty – témata dětí
 • Spolupráce s odborníky (fakulty, vědecká pracoviště)
 • Školní pozemek – pěstování, bádání, meteorologická stanice
 • Odborné učebny
 • Putovní výstavy
 • Knihovnička v každé třídě, na chodbě
 • PC ve třídě, na chodbě
 • Volně dostupné interaktivní pomůcky na objevování
 • Čítárna = klidová místnost na čtení, odpočinek
 • Hopsárna– na vyřádění
 • Relaxační místnost (šachy, kreslení, čtení časopisů
 • Venkovní učebna

Symbol školy

Triquetra

Průnik tří kružnic je nazýván triquetra, historický symbol pro trojjediné chápání reality, světa. Propletení tří oblastí hodnot ukazuje na jejich rovnocennost a provázanost. Žádná oblast nemůže existovat sama o sobě, nýbrž je nepostradatelným „partnerem“ obou zbývajících. Všechny části spolu spolupracují, jedna druhé je rovna, tvoří dokonalou, neustále se proměňující realitu. Jedině spoluprací a vzájemným uznáním všech a všeho, co je kolem nás i v nás, lze dosáhnout stavu dokonalé rovnováhy.