Dotace, granty

Abychom mohli rozšířit naši vzdělávací i materiální nabídku pro žáky, snažíme se získat alternativní finanční zdroje ze všech sil.
Díky dotacím máme také možnost zkvalitňovat naši profesní dovednost.

 

ZŠ a MŠ Chýně 2123

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021309
název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP
termín realizace: 1.9.2021 – 30.6.2023

 

ZŠ a MŠ Chýně 2123 je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

MŠ, ZŠ A ŠD Chýně 63

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015994
název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –Šablony pro MŠ a ZŠ II. pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
termín realizace: 1.9.2019 – 31.12.2021

 

MŠ, ZŠ A ŠD CHÝNĚ 63 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školní psychologii, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, využití ICT ve vzdělávání, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí.

 

 

Zahrada ZŠ Chýně

Financování: SFŽP ČR
Celkové předpokládané náklady projektu: 750.000,-
Celkové způsobilé výdaje: 579.867,- Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR: 492.972,- Kč
Číslo výzvy: 7/2019
Prioritní oblast 6. Environmentální prevence, podoblast 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)

Náplň projektu: Cílem je vytvořit takové prostředí a podmínky, které povede k pravidelné příležitosti rozšířit sebevědomí a sebeúctu žáků prostřednictvím přímého a praktického v přírodním prostředí. Do této zkušenosti patří jak pozorování dějů v přírodě a jejich pochopení, ale i aktivní zapojení do péče o přírodu a zvěř. Konkrétní prvky vybodované v projektu rozšíří možnost využití zahrady pro pobyt venku až na 7 měsíců v roce, a to jak v době výuky, tak i pro dopolední volnočasové aktivity.

Stav: schváleno

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Palouček MŠ Chýně

číslo rozhodnutí: 06661862
název programu: Národním programem životního prostředí – prioritní oblast 6, 6.1, 6.1.C.
financování: Státní fond životního prostředí
název výzvy: 16/2017
celkové výdaje: 685 204 Kč
výše dotace: 499 993 Kč

V červnu 2020 došlo k předání staveb realizátorem do rukou Mateřské školy Chýně. V průběhu září 2020 bude hřiště přístupno jak pro děti z MŠ, ale i pro veřejnost. Hlavním důvodem je potřeba zesílení vegetace v zahradě.

V rámci projektu byla setkání s podporou 4 participační setkání rodičů: seznámení s projektem, výsadba ovocných keřů a stromů, příprava a sestavení herního mobiliáře, předání hřiště k užívání.

ZŠ Chýně - kompetenční laboratoř

Název projektu: ZŠ Chýně – kompetenční laboratoř

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014556 ZŠ Chýně – kompetenční laboratoř
Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2021
Délka realizace: 11 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 530 440, 95 Kč
Výše ​​podpory: 503 918,9 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání v obci Chýně. Hlavní aktivitou projektu je pořízení vybavení budov a učeben. Podrobněji:

o Nákup výukového vybavení a nábytku pro žáky a pedagogy do 1 odborné učebny původní školské budovy pro základní vzdělávání.
o Učebna se bude kompletně vybavovat novým nábytkem (žákovské židle a stoly, skříně, tabule, stůl a židle pro učitele), učebními pomůckami (nástroje, didaktické pomůcky, mikroskopy apod.).

Výstavba nové ZŠ - vybavené odborných učeben

Název projektu: Výstavba nové ZŠ – vybavení odborných učeben

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005925

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 23 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 589 322 Kč

Výše podpory: 1 430 389,80 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání v obci Chýně. Aktivita projektu proto nákupy vybavení 7 odborných učeben pro základní vzdělávání:

– 2 učeben přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, přírodověda, přírodopis),

– učebny informatiky zaměřené i na grafiku a multimédia,

– 2 učeben cizích jazyků (angličtina, němčina),

– 2 učeben technických předmětů (dílny, rukodělná výroba, řemesla).

Učebny se budou kompletně vybavovat novými učebními pomůckami a výpočetní technikou.

 

Národní plán obnovy

Projekt je zaměřen na bezplatné doučování žáků ZŠ.