Dotace, granty

Abychom mohli rozšířit naši vzdělávací i materiální nabídku pro žáky, snažíme se získat alternativní finanční zdroje ze všech sil.
Díky dotacím máme také možnost zkvalitňovat naši profesní dovednost.

 

MŠ, ZŠ A ŠD Chýně 63

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015994
název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –Šablony pro MŠ a ZŠ II. pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
termín realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021

 

MŠ, ZŠ A ŠD CHÝNĚ 63 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního psychologa, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, využití ICT ve vzdělávání, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí.

 

 

O2 Chytrá škola - Vnitřní zdroje

název programu: O2 Chytrá škola
financování: Nadace O2
celkové výdaje: 50.000,- Kč
výše dotace: 50.000,-Kč
realizace: 1.9.2020 – 31.6.2021
náplň projektu:

 • Realizace preventivních programů zaměřených na sociální dovednosti v 0.-3.
 • Zařazení pravidelných lekcí na téma bezpečnosti na internetu do výuky ve 4.-9.ročníku
 • Realizované peer programy. Peer program pro 4 ročníky realizují žáci 9.tříd, v rámci výuky IKT spolupráce se studenty středních škol
 • Certifikovaní pedagogové, kteří jsou vyškoleni v celé škále témat online bezpečí a prevence bezpečného klimatu školy.
 • Informační kampaň pro děti, rodiče, veřejnost

Newslettry: O2_Newsletter- červen21, O2_Newsletter- květen21, O2_Newsletter- duben21, O2_Newsletter- březen21, O2_Newsletter- unor21, O2_Newsletter- leden21

O2 Chytrá škola - Online

název programu: O2 Chytrá škola
financování: Nadace O2
celkové výdaje: 99.900,- Kč
výše dotace: 85.400,- Kč
realizace: 1.9.2019 – 31.12.2020 (původní termín ukončení byl již 30.9., pro zájemce byl program prodloužen až do prosince 2020)
náplň projektu:

 • Realizace vybraných vzdělávacích programů pro 3. až  9. ročníky
 • Realizované peer programy ve třídách (dívčí spolek)- 6.-8.třída
 • Realizace ex ante a ex post výzkumu znalosti rizik online prostředí u žáků 3.-5.tříd
 • Zařazení pravidelných lekcí na téma bezpečnosti na internetu do výuky
 • Vytvoření konceptu vlastního peer programu a jeho pilotování
 • Semináře pro rodiče
 • Seminář pro pedagogy
 • Tematický den se zaměřením na mediální vzdělávání

Newslettry:

O2_Newsletter- unor21, O2_Newsletter-leden O2, Newsletter-unor, O2_Newsletter-květen, O2_Newsletter- září 20, O2_Newsletter-červen, O2_Newsletter-duben, O2_Newsletter- listopad 20 (1) O2_Newsletter- prosinec20 (1) O2_Newsletter- říjen 20

 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

č. j.: MSMT-33 014/2019

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Účel dotace: Podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí-cizinců a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby škola mohla ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí-cizinců a žáků-cizinců.
Použití dotace: 1.1.2020 – 31.12.2020
výše dotace: 146.004,- Kč

Dotace na dopravu na plavání - 7.etapa

název programu: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017
termín realizace projektu: 1. 9.2020 – 31. 12. 2020
čerpaná částka: proběhlo formální hodnocení žádosti, v tuto chvíli není známa celková částka. Budou do ní zahrnuty náklady 6.etapy, které se nevyúčtovaly.

Zahrada ZŠ Chýně

Financování: SFŽP ČR
Předpokládané náklady projektu: 750.000,-
Požadovaná dotace: 500.000,- Kč
Číslo výzvy: 7/2019
Prioritní oblast 6. Environmentální prevence, podoblast 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)

Náplň projektu: Cílem je vytvořit takové prostředí a podmínky, které povede k pravidelné příležitosti rozvíjet sebevědomí a sebeúctu žáků prostřednictvím přímé a praktické zkušenosti v přírodním prostředí. Do této zkušenosti patří jak pozorování dějů v přírodě a jejich pochopení, ale i aktivní zapojení do péče o přírodu a zvěř. Konkrétní prvky vybodované v projektu rozšíří možnost využití zahrady pro pobyt venku až na 7 měsíců v roce, a to jak v době výuky, tak i pro dopolední volnočasové aktivity.

·        Stav: schváleno

Palouček MŠ Chýně

číslo rozhodnutí: 06661862
název programu: Národním programem životního prostředí – prioritní oblast 6, 6.1, 6.1.C.
financování: Státním fondem životního prostředí
název výzvy: 16/2017
celkové výdaje: 685.204 Kč
výše dotace: 499.993 Kč

V červnu 2020 došlo k předání stavby realizátorem do rukou Mateřské školy Chýně. V průběhu září 2020 bude hřiště přístupno jak pro děti z MŠ, ale i pro veřejnost. Hlavním důvodem je potřeba zesílení vegetace v zahradě.

V rámci projektu byla realizována 4 participační setkání rodičů: seznámení s projektem, výsadba ovocných keřů a stromů, příprava a sestavení herního mobiliáře, předání hřiště k užívání.

Mladý záchranář

číslo rozhodnutí: OKR -3-4113-2019
název programu: Program péče o děti a dorost
financování: Ministerstvo zdravotnictví ČR
celkové výdaje: 129.120,- Kč
výše dotace: 90.384,- Kč
realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019

náplň projektu:

 • Organizace a realizace programu “Dny pro záchranu života” ve třídách ve dnech: 22.-23.1.2019, 23.-26.9.2019
 • Realizace zdravotnické soutěže v první pomoci pro žáky 5. ročníků z okolních škol i naše žáky
 • Vytvoření metodiky soutěže
 • Informační kampaň o soutěži, oslovení okolních škol
 • Realizace 2 seminářů pro rodiče – první pomoc u dětí, prevence nemocí
 • “Týden zdraví” – v každé třídě v týdnu 23.-26.9.2019 proběhne každý den tematický celek zaměřený na jeden pilíř zdravého životního stylu (1.pomoc, strava, pohyb, duševní zdraví, vztahy)
 • Informační kampaň pro rodiče, veřejnost o seminářích
 • K tomuto projektu proběhla kontrola ze strany MZČR, která nenalezla žádné závady na plnění či financování projektu.

ZŠ Chýně - kompetenční laboratoř

Název projektu: ZŠ Chýně – kompetenční laboratoř

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014556 ZŠ Chýně – kompetenční laboratoř
Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2021
Délka realizace: 11 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 530 440, 95 Kč
Výše podpory: 503 918,9 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání v obci Chýně. Hlavní aktivitou projektu je pořízení vybavení budov a učeben. Podrobněji:

o Nákup výukového vybavení a nábytku pro žáky a pedagogy do 1 odborné učebny původní školské budovy pro základní vzdělávání.
o Učebna se bude kompletně vybavovat novým nábytkem (žákovské židle a stoly, skříně, tabule, stůl a židle pro učitele), učebními pomůckami (nástroje, didaktické pomůcky, mikroskopy apod.).

Výstavba nové ZŠ - vybavené odborných učeben

Název projektu: Výstavba nové ZŠ – vybavení odborných učeben

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005925

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 23 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 589 322 Kč

Výše podpory: 1 430 389,80 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání v obci Chýně. Aktivitami projektu proto nákupy vybavení 7 odborných učeben pro základní vzdělávání:

– 2 učeben přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, přírodověda, přírodopis),

– učebny informatiky zaměřené i na grafiku a multimédia,

– 2 učeben cizích jazyků (angličtina, němčina),

– 2 učeben technických předmětů (dílny, rukodělná výroba, řemesla).

Učebny se budou kompletně vybavovat novými učebními pomůckami a výpočetní technikou.