Základní informace

Co je ŠPP?

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je tým odborníků naší školy poskytující pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické služby žákům, jejich rodinám a pedagogům.

Naším cílem je především poskytovat podporu žákům a jejich rodičům při výukových a výchovných obtížích, v nesnadných životních situacích a při obtížích v zapojení se do kolektivu. Chceme pomáhat rozvíjet sociální a komunikační dovednosti žáků, poznání sebe sama a svých schopností. Ve škole se spolu s pedagogy a především třídními učiteli snažíme předcházet projevům rizikového chování a spoluvytvářet tak přátelskou, respektující a bezpečnou atmosféru.

Činnost školního poradenské pracoviště je v souladu s vyhláškou  č. 197/2016, která upravuje vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a jeho činnost se řídí etickým kodexem. S respektem se snažíme nacházet možná řešení problémů a doprovázet tak společně žáky, jejich  rodiče a pedagogy na jejich vzdělávací a životní cestě.

Pracovníci ŠPP
kontakty

Výchovný poradce

pro 1.stupeň: Mgr. Zuzana Čermáková, cermakova.zuzana@zschyne.cz

pro 2.stupeň: Mgr. Dagmar Mikešová, mikesova.dagmar@zschyne.cz

Metodik prevence

pro 1. stupeň: Mgr. Kristýna Kracíková, kracikova.kristyna@zschyne.cz

pro 2. stupeň: Mgr. Petra Vodehnalová, vodehnalova.petra@zschyne.cz

Školní psycholog, vedoucí ŠPP

PhDr. Jana Klucká, klucka.jana@zschyne.cz

 

 

Kdo co zajišťuje

Skupina osobnostního rozvoje

Na naší škole vedle vzdělávání dětí poskytujeme také bezpečný prostor pro jejich emoční a sociální rozvoj. Jedním z takových míst je Skupinka osobnostního rozvoje „Rosteme spolu“, kterou vede školní psycholožka PhDr. Jana Klucká a metodička prevence pro první stupeň Mgr. Kristýna Kracíková.

Skupina je vhodná pro děti, které jsou nejisté, málo průbojné, nevěří si, potýkají se s hyperaktivitou, nezvládnutými afekty nebo nepřiměřenými reakcemi.

Ve skupince se děti učí uvědomovat si své chování a pocity, rozvíjet přiměřené reakce, je posilováno jejich sebevědomí a sebehodnocení. Cílem setkávání je rozvíjet u dětí jejich komunikační a sociální dovednosti, vyzkoušet si nové způsoby chování (např. zvládnout vztek, umět se vymezit vůči druhému, nebát se mluvit před druhými, nebo si umět poradit v problémové situaci…).

Skupinová setkání jsou především zážitková. Společně si hrajeme, tvoříme, kreslíme a povídáme si. Na setkáních se vydáváme na pestrou cestu společných zážitků, na které se dozvíme něco o sobě, poznáme nové kamarády a naučíme se něco nového.

Skupinka je určena pro děti ze 2. – 3. tříd. Koná se vždy v pondělí od 13:30 do 14:30 ve škole. V každém pololetí probíhá cca 10 – 12 setkání.

Kontakt pro dotazy:

Jana Klucká: klucka.jana@zschyne.cz