Základní informace

Co je ŠPP?

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je tým odborníků naší školy poskytující pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické služby žákům, jejich rodinám a pedagogům.

Naším cílem je především poskytovat podporu žákům a jejich rodičům při výukových a výchovných obtížích, v nesnadných životních situacích a při obtížích v zapojení se do kolektivu. Chceme pomáhat rozvíjet sociální a komunikační dovednosti žáků, poznání sebe sama a svých schopností. Ve škole se spolu s pedagogy a především třídními učiteli snažíme předcházet projevům rizikového chování a spoluvytvářet tak přátelskou, respektující a bezpečnou atmosféru.

Činnost školního poradenské pracoviště je v souladu s vyhláškou  č. 197/2016, která upravuje vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a jeho činnost se řídí etickým kodexem. S respektem se snažíme nacházet možná řešení problémů a doprovázet tak společně žáky, jejich  rodiče a pedagogy na jejich vzdělávací a životní cestě.

Pracovníci ŠPP
kontakty

Výchovný poradce

pro 1.stupeň: Mgr. Zuzana Čermáková, cermakova.zuzana@zschyne.cz

pro 2.stupeň: Mgr. Dagmar Mikešová, mikesova.dagmar@zschyne.cz

Metodik prevence

pro 1. stupeň: Mgr. Kristýna Kracíková, kracikova.kristyna@zschyne.cz

pro 2. stupeň: Mgr. Petra Vodehnalová, vodehnalova.petra@zschyne.cz

Školní psycholog, vedoucí ŠPP

PhDr. Jana Klucká, klucka.jana@zschyne.cz

 

 

Kdo co zajišťuje