Povinně zveřejňované informace

1. 2. 2023, Úřední deska

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě, dále dle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura

Povinně zveřejňované informace

1. Název:
Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha-západ

2. Důvod a způsob založení:
Příspěvková organizace obce Chýně, zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, zřízena za účelem poskytování předškolního a základního vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. Součástí je mateřská škola, školní družina, školní jídelna a školní klub.
Zřizovatel: Obec Chýně

3. Organizační struktura:
Statutárním orgánem je ředitel školy Mgr. Jaroslav Novák (v případě nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu zástupce ředitele Mgr. Tomáš Rajman)

Oragizační řád a struktura na https://zschyne.cz/dokumenty-skoly

Složky organizace:

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

4. Kontaktní spojení:
Jaroslav Novák, ředitel, +420 603 276 273, reditel@zschyne.cz
Miroslava Turská, vedoucí školní jídelny,  +420 775 582 810, turska.miroslava@zschyne.cz
Veronika Baráková, hospodářka školy, +420  725 553 729, hospodarka@zschyne.cz
Ondřej Jelínek, správa budovy, +420  725 021 458, jelinek.ondrej@zschyne.cz

Petra Kunhartová, vedoucí učitelka MŠ,  +420 777 443 835, kunhartova.petra@mschyne.cz¨

Olga Cepková, knihovnice, +420  727 876 827, knihovna@zschyne.cz

4.1Kontaktní poštovní adresa:
Bolzanova 800
Chýně
253 03

4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Bolzanova 800
Chýně
253 03

Ke Školce 57
Chýně
253 03

Ecksteinova 966
Chýně
253 03

Za Školou 55
Chýně
253 03

Okružní 188
Chýně
253 03

4.3Úřední hodiny:
Kancelář školy,

PO 7:45–11:00 a 13:00–17:30
ÚT až ČTV 7:45–11:00 a 13:00–15:00

Adresa:
Bolzanova 800
Chýně
253 03

4.4 Telefonní čísla:
Jaroslav Novák, ředitel, +420 603 276 273, reditel@zschyne.cz
Miroslava Turská, vedoucí školní jídelny,  +420 775 582 810, turska.miroslava@zschyne.cz
Veronika Baráková, hospodářka školy, +420  725 553 729, hospodarka@zschyne.cz

Petra Kunhartová, vedoucí učitelka MŠ,  +420 777 443 835, kunhartova.petra@mschyne.cz
Simona Pospíšilová, vedoucí vychovatelka ŠD, +420 702 155 417

4.5 Adresa internetové stránky:
www.zschyne.cz

4.6Adresa podatelny:
Bolzanova 800
Chýně
253 03
V elektronické podobě přijímáme pouze dokumenty zaslané emailem s elektronickým podpisem nebo zaslané přes datovou schránku.

4.7Adresa e-podatelny:
ID datové schránky:  nj96qin

4.8Další elektronické adresy:
hospodarka@zschyne.cz

 5.Případné platby lze poukázat:
Stravné

Další platby
 6. IČ:
70989559

7.DIČ:
CZ 7098959

8.Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Vzdělávací dokumenty
Dokumenty k zápisu ZŠ

8.2Rozpočet
Rozpočet školy pro rok 2023 a Rozpočtový výhled 2023-2025

9.Žádosti o informace:
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

·        telefonicky Kontakty

·        osobně v kanceláři školy Bolzanova 800, Chýně, 253 03

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla ZŠ, nebo elektronicky na hospodarka@zschyne.cz s uvedením následujících údajů:

·        u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

·        u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

·        předmět žádosti

·        způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)

·        datum a podpis

10.Příjem žádostí, dalších podání a dalších podnětů:
Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.

Popis úkonů orgánu veřejné moci je k dispozici na  portálu veřejné zprávy

11.Předpisy

11.1Nejdůležitější právní předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Na portálu veřejné správy  portal.gov.cz,  https://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik

11.2Vydané právní předpisy:
Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření. Soubor vnitřních směrnic k dispozici v listinné podobě v sídle školy v úředních hodinách.

12.Úhrady za poskytování informací

12.1Sazebník úhrad za poskytování informací:

12.2Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13.Licenční smlouvy
V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.:
Výroční zprávy