Zápis pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Zápis pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Zápis pro děti uprchlíků z Ukrajiny se koná 13. června od 18h ve školní jídelně

            INFORMACE K ZÁPISU PRO DĚTI UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY

Tato kritéria a termín zápisu 13. 6. 2022 jsou určeny jen dětem,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR

Organizace zápisu

Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Zápis probíhá dne 13. 6. 2022 v 17:30 ve školní jídelně školy v ulici Bolzanova

 

Zákonní zástupci jsou povinni předložit

  • doklad totožnosti dítěte – rodný list, povolení k pobytu (vízum) nebo jiný dokument
  • doklad totožnosti zákonného zástupce/rodiče dítěte
  • doklad místa pobytu (adresa) ve spádové oblasti školy (např. nájemní smlouva)

PŘIHLÁŠKU můžete vyplnit předem na tomto odkaze, samozřejmě je možné vyplnit přihlášku na místě

Návod na vyplnění v ukrajinském jazyce

 

Kritéria přijetí dětí k povinnému základnímu vzdělávání v ZŠ Chýně

1.       kritérium – děti narozené 31.8. 2016 a dříve, s pobytem na území obce Chýně

2.       kritérium – děti narozené 31.8. 2016 a dříve, bez pobytu na území obce Chýně

3.       kritérium – děti narozené 31.8. 2016 a později, s pobytem na území obce Chýně

 

Do základní školy, jejíž zřizovatelem je obec Chýně, jsou výše uvedení žadatelé přijímáni pouze v případě volné kapacity. Předpokládaný počet přijatých žadatelů do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 je vzhledem k neuzavřeným standardním zápisům do první třídy 0. Uchazeči budou přijímáni dle výše uvedených kritérií, tedy přednostně ti, kteří splní kritérium č. 1 a postupně následující.

V případě vyššího počtu žadatelů, kteří splňují kritérium č. 1, než je předpokládaný počet přijatých, se rozhoduje o přijetí losem mezi nimi.

V případě vyššího počtu žadatelů, kteří splňují kritérium č. 2, než je předpokládaný počet přijatých, rozhoduje se o přijetí losem mezi nimi.

Žadatelé, kteří splňují kritérium č. 3, jsou přijímáni pouze v případě volné kapacity. Je-li počet žadatelů, kteří splňují kritérium č. 3, vyšší než volná kapacita, rozhoduje se losem mezi nimi.

V případě vyššího počtu žadatelů, než je předpokládaný počet přijatých dojde k veřejnému losování pod dohledem komise složené ze zástupců rodičů, školy a zřizovatele. Členy komise jmenuje ředitel školy. Informace o čase a místu veřejného losování bude vyvěšena na webových stránkách školy minimálně 3 kalendářní dny před konáním losování.

V Chýni, 3. 6. 2022

Mgr. Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně

 

Zápis pro děti uprchlík z Ukrajiny

 

 

 

Критерії прийому учнів на 1 курс на 2022-23 навчальний рік

 

Ці критерії та термін реєстрації до 13 червня 2022 року призначені лише для дітей

• яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту.

• яким надано візу на перебування більше 90 днів для того, щоб витримати перебування в Чеській Республіці

 

Організація зарахування

 

Законний представник зобов’язаний зареєструвати дитину, яка проживає в Чеській Республіці більше 3 місяців і яка досягла 31 серпня 2022 року до першого року базової освіти в 2022/23 навчальному році. Якщо законний представник просить перенести початок обов’язкового відвідування школи, необхідно задокументувати рекомендовану оцінку відповідної шкільної консультативної установи та лікаря-спеціаліста чи клінічного психолога.

 

Зарахування відбувається 13 червня 2022 року о 17.30 в шкільній їдальні на вул.

Законні представники зобов’язані подати

 

• документ, що посвідчує особу дитини – свідоцтво про народження, вид на проживання (віза) або інший документ

• документ, що підтверджує особу законного опікуна/батька дитини

• підтвердження місця проживання (адреси) на території школи (наприклад, договір оренди)

 

Анкету можна заповнити заздалегідь за цим посиланням, звісно можна заповнити заявку на місці

Інструкція до заповнення українською мовою

 

Критерії прийому дітей на обов’язкове початкове навчання до Чинської початкової школи

 

Критерій 1 – діти, народжені 31.8. 2016 і раніше, з перебуванням у селі Chýně

Критерій 2 – діти, народжені 31.8. 2016 і раніше, без проживання в с. Chýně

Критерій 3 – діти, народжені 31.8. 2016 і пізніше, з перебуванням у селі Chýně

 

Вищезазначені абітурієнти приймаються до початкової школи, засновником якої є муніципалітет Chýně, лише у разі вільного навчання. Очікувана кількість абітурієнтів, прийнятих до перших класів на 2022/2023 навчальний рік, становить 0 через незавершений стандартний набір до першого класу 0. Абітурієнтів прийматимуть за вищенаведеними критеріями, тобто бажано тих, хто відповідає критерію № 1 і поступово слідуючи.

У разі більшої кількості абітурієнтів, які відповідають критерію 1, ніж очікувана кількість вступу, рішення про їх зарахування приймається шляхом жеребкування.

У разі більшої кількості абітурієнтів, які відповідають критерію 2, ніж очікувана кількість вступів, рішення про їх зарахування приймається шляхом жеребкування.

Заявники, які відповідають критерію 3, приймаються лише у разі наявності вільних потужностей. Якщо кількість претендентів, які відповідають критерію 3, перевищує вільну потужність, між ними вирішується жереб.

У разі більшої кількості абітурієнтів, ніж очікувана кількість прийомів, буде проводитися публічний жеребкування під наглядом комісії, до складу якої входять представники батьків, школи та засновника. Члени комісії призначаються директором школи. Інформація про час та місце проведення публічного жеребкування буде розміщена на сайті школи не менше ніж за 3 календарні дні до розіграшу.

 

V Chýni, 3. června 2022

 

Mgr. Jaroslav Novák, ředitel ZŠ Chýně