brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Přípravná třída

Přípravná třída

 

 

REŽIM TŘÍDY – „VÝUKOVÝ PLÁN“

Třída je v provozu denně od 8:15 do 12:05. Dopolední program je rozdělen do čtyř vyučovacích hodin. „Vyučování“ není klasické jako ve třídách ZŠ, během 45 minut se vystřídá několik aktivit, které se pojí s určitým tématem. Je zde prostor jak pro skupinovou práci, tak i pro individuální přístup. Aktivity jsou vykonávány formou hry, ale i řízenou činností. Snažíme se děti udržet v koncentraci cca 10 – 15 minut, než se aktivity prostřídají. Práce ve třídě je cílenější, intenzivnější, posiluje sebevědomí dítěte a zároveň je zde prostor pro hru a odpočinek. Děti získají hlubší poznatky o světě kolem nás, trénují ruku na přípravu na psaní formou „písanky“ na uvolňovací cviky, pracují na elektronické tabuli, seznámí se s principy Hejného matematiky, jazykové dovednosti si rozšíří při Tréninku jazykových schopností podle Elkonina, uvolňovací cviky na tělo a ruce prostřednictvím metody Písmo jako vědomá stopa pohybu atp.

O přestávkách se můžou děti volně pohybovat po spodní části budovy ZŠ, mohou navštěvovat kamarády v jiných třídách nebo využívat volnočasových aktivit na chodbách školy (stolní fotbal, ping pong…)

V odpoledních hodinách mají děti možnost navštěvovat školní družinu se svými staršími spolužáky.

Za fotografie děkujeme panu Jiřímu Grégrovi.

 

Školní vzdělávací program – přípravná třída „Do školy s úsměvem“

 1. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Hlavním cílem přípravné třídy je připravit děti tak, aby jejich nástup do 1. třídy základní školy byl bezproblémový, a tím se vyvarovat neúspěšných začátků ve vzdělávacím procesu. Metody a formy práce jsou přizpůsobeny dětem individuálně tak, aby vyrovnaly nedostatky v rozvoji učení, a tím vymizely slabiny, které byly příčinou odkladu povinné školní docházky. Fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti dětí jsou cílevědomě a systematicky rozvíjeny tak, aby na konci školního období byly děti jedinečnou a relativně samostatnou osobností, která je schopna aktivně a spokojeně zvládat nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, především v prostředí rodiny a školy. Při rozvoji těchto znalostí a dovedností jsou nabízeny různé výtvarné, hudební, pohybové, dramatické a individuální hry a činnosti s přihlédnutím na aktuální potřebu dětí. U dětí je probouzen zájem o prostředí, které je obklopuje, a o vnímání působení člověka na přírodu a naopak (environmentální výchova).

 1. Formy a metody práce

Formy a metody práce vycházejí ze specifických požadavků dětí, které jsou umístěny v přípravné třídě. Dětem je vše předkládáno konkrétně a srozumitelně, s náležitým slovním doprovodem. Děti jsou vhodně motivovány a vyzývány k aktivní účasti na všech činnostech hravou formou. Pokud se nechtějí do aktivity zapojit, mají možnost zvolit si jinou činnost, která jim vyhovuje a je v dané chvíli odpovídající aktivitě ostatních dětí.

Formy:

 1. a) hromadné – výlety, pobyty venku, exkurze, pohybové činnosti
 2. b) skupinové – experimenty, skupinové hry, volná hra dětí
 3. c) individuální – experimenty, výtvarné činnosti, práce dle IVP

Metody:

 1. a) situační učení
 2. b) prožitkové učení
 3. c) kooperativní učení

 

 1. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
 • Organizace vzdělávání přípravné třídy

Kapacita přípravné třídy je maximálně 15 dětí, minimálně však 10 dětí. Přípravná třída je určena dětem s odkladem povinné školní docházky, dodatečným odkladem povinné školní docházky.

Přijetí dítěte do přípravné třídy je na základě podané žádosti zákonného zástupce a návrh z pedagogicko-psychologické poradny s doporučením o zařazení do přípravné třídy. Žádost může být podána kdykoliv v průběhu roku, o přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel ZŠ. Termín přijímacího řízení na následující školní rok je stanoven na květen, veřejnost je o termínu, přijímacích kritériích a potřebné dokumentaci informována s dostatečným předstihem na veřejných místech, webových stránkách školy a na obecním úřadě.

 • Podmínky vzdělávání

Vybavení

Přípravná třída má k dispozici jednu vyučovací místnost, která je vybavena dětským nábytkem a dostatečným množstvím hraček, pomůcek a dalších materiálů odpovídajících počtu žáků. Materiální vybavení je průběžně obnovováno, doplňováno a plně využíváno. Vybavení a hračky jsou pro děti volně dostupné a pro užívání hraček a pomůcek jsou stanovena žákům srozumitelná pravidla. Žáci mají k dispozici další prostory školy (hygienické zařízení, školní hřiště se zahradou). Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru třídy.

Životospráva

Děti si nosí svačiny z domova, případně si mohou svačinu zakoupit ve školní jídelně. Je jim poskytnuta pravidelná, plnohodnotná, vyvážená strava formou oběda. Děti mají stále k dispozici dostatek vhodných tekutin. Skladba jídelníčku je pestrá a pravidelně se obměňuje. Děti mají možnost výběru hlavního chodu.

Psychosociální podmínky

Pedagog usiluje o to, aby se děti v přípravné třídě cítily dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. První téma v září je přizpůsobeno adaptaci dětí v novém prostřední a nové budově. Žákům je věnována individuální péče s přihlédnutím k jejich aktuálním potřebám. Učitel vytváří přátelskou atmosféru, zamezuje nevhodným projevům chování mezi žáky navzájem a dalším formám diskriminujícího jednání. Děti jsou seznámeny se školním řádem a je dbáno na to, aby jej dodržovaly. V případě potřeby je možné využít SPP.

Organizační chod

Přípravná třída má k dispozici dostatečně velkou učebnu. Tato místnost je určena maximálně pro 15 dětí. Výuku zajišťuje jedna učitelka zaměstnaná na plný úvazek. Provoz přípravné třídy probíhá denně od 8:15 do 12:05. Rodiče mohou děti přivádět do 8:10 a vyzvedávat ve 12:05 případně dle domluvy s družinou. Po předchozí domluvě lze děti přivádět i odvádět také mimo

stanovené hodiny (lékař, logopedie apod.). Režim dne v přípravné třídě je rozdělen na jednotlivé bloky. Denní řád je dostatečně flexibilní a umožňuje reagovat na individuálně přizpůsobený adaptační režim. Děti mají dostatek času pro dokončení spontánní hry při přechodu k jiné činnosti, případně mají možnost pokračovat ve hře později. Poměr spontánních a řízených aktivit je v denním programu vyvážený. Činnosti se pravidelně obměňují. Plánování aktivit vychází z potřeb a zájmů dětí. Pedagog se plně věnuje dětem a jejich vzdělávání. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

Režim dne přípravné třídy:

7:00 – 7:55 shromažďování dětí ve školní družině

7:55 – 8:15 přechod do třídy, volná hra dětí – přestávka

8:15 – 9: 00 Hlavouka – ranní kruh, povídání na dané téma, procvičení a protažení těla, uvolňovací cviky, pracovní listy v sešitě „Hlavouka“, nácvik básniček a písniček

9:00 – 9:10 volná hra dětí – přestávka

9:10 – 9:55 Prstohrátky – procvičování a trénování rukou – prstů. Grafomotorická cvičení, malování, vyrábění, seznamování s Hejného metodou, Hláskář – trénování jazykových schopností dle Elkonina, malování vodou – Mokrá stopa pohybu

9:55 – 10:25 velká přestávka na svačinu, volná hra dětí

10:25 – 11:10 Pobyt venku

11:10 – 11:20 volná hra dětí, přestávka

11:20 – 12:05 Čtení – čtení knížky a malování obrázku do čtenářského deníku. Po skončení hodiny přechod do školní družiny

Děti přípravné třídy mohou využívat služeb družiny. Družina funguje denně ráno od 7:00 do 7:55 a odpoledne od 12:05 do 17:00. Po tuto dobu je s dětmi ve třídě vychovatelka školní družiny. Žáci se zde řídí pravidly platnými pro školní družinu a dodržují stanovený řád.

Spoluúčast rodičů

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagog průběžně informuje rodiče o prospívání jeho dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jedná s rodiči taktně, ohleduplně a s vědomím, že pracuje s důvěrnými informacemi, nezasahuje do života a soukromí rodiny.

 

 3.   VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH

V rámci vyučovacího programu rozvíjíme všechny složky výchovy.

Sebeobsluha – zvládnutí osobní hygieny, samostatného oblékání a obouvání, zavazování si tkaniček, používání příboru při jídle, udržování pořádku a čistoty kolem sebe

Sociální dovednosti – znát a používat jména svých spolužáků, dokázat požádat o pomoc, poprosit, poděkovat, naučit se jednat s ostatními, pohybovat se na známých místech i bez dozoru dospělého, naučit se pracovat ve skupině, při práci se pokusit nerušit ostatní spolužáky, naučit se pracovat v komunitním kruhu

Jazykové činnosti – umět naslouchat ostatním, klást jednoduché otázky, vyprávět jednoduchý příběh, vytleskat slova na slabiky, určovat první a poslední písmenko ve slovech. Trénink jazykových schopností dle Elkonina

Matematické představy – rozpoznání časových vztahů – začátek, prostředek, konec, pojmy před, za, uprostřed apod., rozpoznávání geometrických tvarů, počítání předmětů, stavba s daným počtem prvků apod. Trénink předmatematických schopností dle principů Hejného metody.

Rozvoj hrubé a jemné motoriky – různé pohybové hry, hry se zapojením všech smyslů – hmat, chuť, čich, zrak, sluch, skoky přes švihadlo, správný úchop psacího náčiní, hra s drobnými částmi stavebnic apod. Nácvik uvolňovacích cviků s prvky cvičení Písmo jako vědoma stopa pohybu.

Hudební činnosti – nácvik písniček, hra si na ozvěnu, hra na různé hudební nástroje, správné dýchat, nácvik tanečků

Výtvarné a pracovní činnosti – poznávání barev jak základních, tak doplňkových, malování různými výtvarnými technikami, obkreslování šablon, stříhání, lepení a vyrábění z různých materiálů Učitel se snaží o celkový rozvoj dítěte s důrazem na vyrovnání konkrétních obtíží dítěte, snaží se rozvíjet znalosti a dovednosti dítěte nutné pro vstup do základní školy.

Celkem provází celý školní rok 5 rámcových témat:

 • Začínáme s úsměvem
 • Podzim
 • Zima
 • Jaro
 • Léto

Dílčí vzdělávací cíle jsou tvořeny aktuálně v reakci pedagoga na události daného týdne či měsíce.

Vzdělávací obsah je tvořen tak, aby rozvíjel klíčové kompetence dle RVP PV, ale především ty, jejichž nedostatečný rozvoj bývá často důvodem k odkladu povinné školní docházky.

 1. integrovaný blok „Začínáme s úsměvem“

Charakteristika:

Adaptační integrovaný blok – pedagog pomůžeme dětem se šťastně a úspěšně sžít s novým prostředím, přiměřeným způsobem vytvořit s dětmi společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budou řídit v každodenním vzájemném styku ve škole. Pro děti v tomto věku je přirozená hra, a právě ta pomůže vytvořit atmosféru, ve které děti budou prožívat kamarádské vztahy, naučí se je navazovat a dále rozvíjet. Děti jsou vedeny k péči o své zdraví, ke zvládnutí sebeobsluhy, ke zdravým životním návykům, k prevenci nebezpečí, ke zlepšování pohybových dovedností a vytváření nových, k ohlednému chování k přírodě a odpadům. Děti jsou seznámeny s pravidly bezpečného chování při pobytu na zahradě a při vycházkách.

Příklady podtémat:

 • známe se ze školky, co jsme spolu prožily
 • rozdíly mezi školkou a školou
 • kamarádi i mezi velkými dětmi
 • nebojím se říct, že se mi něco nelíbí

Cíle integrovaného bloku:

 • nenásilně začlenit každé dítě do nové skupiny
 • přirozeným způsobem se seznámit s prostředím školy
 • společně vytvořit pohodové prostředí ve třídě, vzájemně spolupracovat a respektovat se
 • respektovat druhého, hlásit se o slovo, neskákat do řeči
 • umět vyjádřit svůj názor, poznatky, myšlenky a pocity i k rozvíjení záměrného pozorování (co si přeje druhý)
 1. integrovaný blok: „Podzim“

Charakteristika:

V tomto bloku se zaměříme na estetické vnímání podzimní krajiny a budeme si všímat změn v přírodě. Prakticky se seznámíme s některými druhy přírodnin. Procvičíme poznávání známého ovoce a známé zeleniny – budeme řadit podle druhu, počítat, rozlišovat barvy. Připomeneme si, co je zdravé a co nám škodí, a postupně budeme u dětí upevňovat zdravé životní návyky a postoje. Zaměříme se na určování počasí, charakter podzimního počasí, povíme si, jak se správně oblékat vzhledem k počasí.

Příklady podtémat:

 • Na zahradě
 • Na poli a v lese
 • Barevný podzim
 • Změny počasí
 • Zatoulaný lístek
 • Co umí vítr a déšť
 • Podzimní slavnosti

Cíle integrovaného bloku:

 • rozšíření povědomí o změnách v podzimní přírodě
 • rozeznání dalších listů, stromů, plodin a jiných přírodnin
 • základní poznatky o vlivu vitamínů z ovoce a zeleniny na naše zdraví
 • prevence před nachlazením
 1. integrovaný blok: „Zima“

Charakteristika:

Zaměříme se na historii Vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslavy svátků. Děti při společné přípravě oslavy Vánoc získají současně i poznatky o okolním světě (tradice jiných národů), o zimním počasí, o časových pojmech (adventní kalendář). Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, zhotovování přáníček, zpívání koled, přípravy zimní besídky spojené s Mikulášskou nadílkou pro děti. Dětem se přiblíží charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí.

Příklady podtémat:

 • Miku mik
 • Adventní čas
 • Ježucháme
 • Doslavujem´
 • Zima na sněhu
 • Bacil bacil bacila
 • Celé mé já
 • Čím chci být, až vyrostu
 • Povolání kolem nás
 • Výlet do vesmíru

Cíle integrovaného bloku:

 • podpořit rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání, posílit citové vztahy ke svým nejbližším
 • přirozeným způsobem a na základě prožitků děti seznámit s vánočními tradicemi a zvyky
 • rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, rozvíjet potřebu pomoci nebo vědomě způsobit radost druhým
 • rozvíjet všechny smysly při poznávání vlastností zimního počasí, sněhu a ledu
 • pozorování změn v přírodě, seznámení se se znaky zimní přírody
 • vysvětlení pojmu koloběh počasí, střídání čtyř ročních období

 

 1. integrovaný blok: „Jaro“

Charakteristika:

Především sama příroda nám přichystá řadu pozorování a činností, které budou motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami. Všimneme si kvetoucí přírody, rodících se mláďat a života hmyzu. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. Cílem je vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí, učit je vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet v nich pocit sounáležitosti s ní a naučit se jí chránit. Seznámíme děti blíže s ekosystémem lesa, se zvířaty a rostlinami. V tomto bloku si uvědomíme, že lidská nedbalost narušuje přirozenou a pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí. Zaměříme se na barevnou symboliku sběrných odpadních nádob, budeme diskutovat o nutnosti třídění odpadu, prakticky odpad třídit. Pohybové hry a tvořivou činnost přeneseme za pěkného počasí na školní zahradu. Budeme pozorovat okolí školy, vesnice, kam patří odhozené odpadky. Seznámíme děti s velikonočními vesnickými oslavami.

Příklady podtémat:

 • Předjaří
 • Jarní nedočkavci
 • Zvířecí rodiny
 • Co se děje v trávě
 • Apríl
 • Barevné jaro
 • Velikonoce
 • Čarodějnice

Cíle integrovaného bloku:

 • seznámení s živou i neživou přírodou a její ochranou
 • člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit – uvědomíme si, jak je důležité pečovat o své okolí a prostředí, v němž žijeme
 • jak nakládat s odpady
 • přiblížíme dětem tradice jarních svátků
 • při pozorování jarní přírody dále rozvineme poznatky a dovednosti (motorické, estetické i poznávací) v souvislosti s daným ročním obdobím

 

 1. integrovaný blok: „Léto“

Charakteristika:

S využitím svátku maminek budeme prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny – maminka, tatínek, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, vzájemné vztahy a tolerance, poznávání vlastní identity a svého místa nejen v rodině. Blížící se konec školního roku nám přinese mnoho zábavy a radosti. Soutěžemi a hrami oslavíme svátek dětí. Povíme si o planetě, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Budeme pozorovat rybníky a vodu, která nás obklopuje, seznámíme se s nebezpečím, které nás může u vody potkat. Letní období nám umožní veškerou činnost přenášet na školní zahradu a do přírody, budeme tak mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti.

Příklady podtémat:

 • Jak se cítím
 • Můj rodokmen
 • Příroda v plné síle
 • Všechny děti světa
 • Vím, kde žiji
 • Ahoj, ahoj, ahoj

Cíle integrovaného bloku:

 • procvičit a zdokonalit výslovnost a kultivovaný projev
 • posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem – rodina
 • rozvíjet schopnost vyjádřit získané pocity a dojmy
 • seznámit se s existencí jiných kultur a národností a vést děti k uvědomění si, že i ony jsou součástí světa, přírody, společnosti a planety Země
 • upozornit na různá nebezpečí nejen u vody – poučení před prázdninami

4.  EVALUACE

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na třídních schůzkách Rodič –Učitel -Žák. Děti spolu s pedagogem hodnotí aktivitu na konci programu, dne i týdne. Na konci každého měsíce děti vyplňují hodnoticí list na daná probraná témata. Důležitá je zpětná vazba od dětí, aby mohl pedagog včas zareagovat na nedostatky a ty následně odstranit.