brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Přípravná třída 2019/20

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Přípravná třída (občas nazývána nultý ročník) je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle §47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 9. 2017). Režim přípravné třídy se blíží školnímu režimu s dopoledním programem v rozsahu cca 20 vyučovacích hodin. Program je zaměřen mimo jiné na vyrovnávání rozdílů ve školní zralosti dětí, systematickou přípravu dětí k nástupu do první třídy školy a rozvíjení jejich individuálního nadání.

ZÁPIS

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – 3. června 2019 v době 17 – 18 hodin

Součástí žádosti dítěte zastoupeného zákonným zástupcem je doporučení školského poradenského zařízení a kopie rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Samotný odklad povinné školní docházky není dostatečným důvodem pro zařazení do přípravné třídy, je nutné mít zařazení do přípravné třídy doporučené od školského poradenského zařízení! 

K samotnému zápisu můžete rovnou přinést předvyplněný formulář Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy. Můžete vyplnit i na místě. S sebou vezměte originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti (OP/pas), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Kritéria zápisu do přípravné třídy v ZŠ Chýně jsou tato:

1. kritérium – přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Chýni k datu zápisu.

2. kritérium – v případě vyššího počtu zájemců s trvalým bydlištěm v Chýni než je maximální kapacita přípravné třídy bude ředitel rozhodovat dle individuálních potřeb jednotlivých žáků

Přípravná třída má minimálně 10 a maximálně 15 účastníků. Pokud nebude dostatečný počet přihlášených, nelze přípravnou třídu otevřít.

Informační schůzka pro rodiče dětí zařazených do přípravné třídy je 24. června 2019 v 17 hodin ve škole.

Mgr. Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně

Více informací o přípravné třídě naleznete zde.