brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

VIZE ZŠ Chýně

Vize Základní školy v Chýni

Vize základní školy je tvořena pro období 2018 – 2025. Jednotlivé body vize vychází i ze současné situace, ve které se škola nachází. Tedy jedná se zejména o každoroční intenzivní růst a sním spojené organizační změny, přechod do nové budovy. Tato fakta jsou natolik podstatná, že ovlivňují samotnou podstatu a každodenní chod školy, proto se dostala do formulace vize v bodě 4 a 5.

Tučně je napsaný výrok vize, pod každým bodem je přiblíženo, jak tento bod vize chápat konkrétněji.

 1. Nabízíme smysluplné vzdělání pro život v 21. století

Naši absolventi:

 • dokáží vyhledat a kriticky posoudit kvalitu a věrohodnost získaných informací. Dokáží informace zpracovat, prezentovat a argumentačně obhájit.
 • Domluví se alespoň jedním cizím jazykem
 • Získají základní všeobecný přehled, dokáží pracovat se zdroji informací.
 • Využívají IT zařízení a běžný nejen kancelářský SW.
 • Chápou, co je povinnost, rozhodnutí a důsledek, příčina a následek.
 • Uvědomují si zodpovědnost za svět okolo nich (v malém i globálním měřítku).
 • Mají zdravé sebevědomí a reálný pohled na globální svět, stanovují si správné hodnoty důležité  pro kvalitní život
 • Projevují prosociální chování, empatie, pomoc slabším, pochopení
 • Znají své slabé i silné stránky a ty v rámci výuky rozvíjí.
 • Škola se spolupodílí na budování komunity ve své obci. Dění ve škole je provázáno s reálným životem v obci. Budujeme vztah k místu bydliště.
 • Klademe důraz na rozvoj dovedností a kompetencí.
 • Spolupracujeme se středními a vysokými školami.
 • Máme partnerskou zahraniční školu.

 

 1. Každému dítěti dokážeme nabídnout vhodné podněty pro jeho rozvoj.
 • Snažíme se o maximálně individuální přístup, podporujeme žáky, kteří chtějí studovat na gymnáziu i učit se řemeslo.
 • Učitelé zvládají diferenciovat ve výuce.
 • Hodnotíme formativně.
 • K dětem přistupujeme individuálně.
 • Máme systém podpory pro nadané děti.
 • Nabízíme volitelné předměty na 1. i na 2. stupni.
 • Pomáhat dětem poznat jejich kvality, své „já“ a jak s tím pracovat
 • Rozvíjíme v dětech osobní přímou zodpovědnost(individuální projekty, osobní pohovory)
 • Učitelé pracují s různými typologiemi osobnosti (např.MBTI) a umí s individualitami pracovat, mají metodiku, jak to dělat.

 

 1. Máme stabilní pedagogický tým, který používá různorodé moderní výukové metody a prostředky. (učitelé pracují na svém rozvoji, jsou odborníky, využívají moderní výukové pomůcky, jsou kvalitním vzorem pro žáky)
 • Učitelé pracují na svém profesním rozvoji. Stanovují si profesní cíle, které plní.
 • Máme zavedené a funkční garanty jednotlivých předmětů, kteří koordinují výuku daného předmětu ve škole, vybudovaný střední management.
 • Máme srozumitelný způsob hodnocení – je zaručeno, že všichni učitelé hodnotí v podobném rozsahu.
 • Učitelé ovládají IT techniku a využívají ji ve své výuce
 • Máme kvalitně vybavenou a učitelům snadno přístupnou odbornou knihovnu pro učitele.
 • Učitelé se podílí na mezinárodních projektech, vyjíždí do zahraničí.
 • Celý pedagogický tým je proškolen v moderních výukových metodách a přístupech (RWCT, Feuerstein apod)
 • Všichni učitelé jednají v rámci etického kodexu, přistupují vzájemně k sobě, k dětem i rodičům partnersky a s respektem.

 

 1. Žáci se podílí na chodu školy
 • Žákovská samospráva je funkční od třídní po školní úroveň, žáci aktivně využívají svých zástupců v žákovském parlamentu k prosazování svých potřeb
 • Žáci jsou vedeni k aktivnímu občanství.
 • Probíhají celoškolní setkávání – žáci mají možnost přímého i nepřímého spolurozhodovánína chodu školy.
 • Přenesení větší zodpovědnosti na žáky za vzhled školy.
 • Žáci se podílí na vymýšlení témat na tematické dny a mimoškolní akce
 • Realizujeme peer projekty pro ostatní spolužáky
 • Je zaveden systém patronů pro jednotlivé žáky.

 

 1. Škola je podnětným a vizuálně atraktivním prostředím, které podněcuje k objevování.                
 • Výzdoba tříd (nejen) dětmi, malby na stěny
 • Prostředí školy pomáhá budovat vztah ke škole, budova není kulisou pro vzdělávání, ale je jeho součástí
 • prostředí školy je kultivované, nabízí klid pro práci i pro odpočinek,
 • Mezitřídní projekty – témata dětí
 • Spolupráce s odborníky (fakulty, vědecká pracoviště)
 • Školní pozemek – pěstování, bádání, meteorologická stanice
 • Odborné učebny
 • Putovní výstavy
 • Knihovnička v každé třídě, na chodbě
 • PC ve třídě, na chodbě
 • Volně dostupné interaktivní pomůcky na objevování
 • Čítárna =klidová místnost na čtení, odpočinek
 • Hopsárna– na vyřádění
 • Relaxační místnost (šachy, kreslení, čtení časopisů
 • Venkovní učebna