brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Filozofie školy

02_logo_chyne_zk_motto

Základní principy fungování školy

Veškeré konání ve škole je nazíráno z hlediska hodnot, které škola vyznává.

 • Žákům je předávána pokud možno co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání. Mohou si volit úroveň jazyků, vybírat si volitelné předměty, rozhodovat o vlastních projektech. Volí „hloubku“znalostí, kterou chtějí v daných oblastech získat.

 • Žáci jsou vedeni k tomu, aby dělali svobodná rozhodnutí a za ně převzali zodpovědnost. Jsou předem seznámeni s možnými důsledky dané volby, znají pravidla fungování a jednání ve škole, která platí bez rozdílu pro všechny. Učí se nést zodpovědnost nejen na sebe, ale také kolektiv třídy, do které patří.

 • Všichni jsou podporováni v tom, aby se naučili oceňovat sami sebe a mít sami sebe rádi. Pouze sám se sebou vyrovnaný a sebevědomý člověk je schopen přijmout a ocenit druhé včetně jejich nedostatků a také přijmout kritiku.

 • Celkové hodnocení žáků není tvořeno pouze na základě jejich znalostí, ale také dovedností, jednání, pokroku, kterého dosáhli. Hodnocení nevychází pouze od pedagogů, ale probíhá i mezi žáky vzájemně, kdy si poskytují zpětnou vazbu ke svému jednání, výsledkům práce. Učí se kritiku nejen přijímat, ale i nabízet příjemnou formou ostatním témata na změny či zlepšení.

 • Vztahy ve škole (mezi žáky i mezi pedagogy) jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Všichni se mohou podílet na rozhodování (ať už přímo či nepřímo), hlas každého má stejnou váhu. Máme možnost se svobodně vyjádřit.

 • Základním dokumentem, kterým se řídí život ve škole, je školní řád, na jehož tvorbě se podílejí pedagogové, děti i rodiče.

 • Pravda, láska a úcta k druhému nejsou jen prázdné pojmy, ale absolutní hodnoty.

Hodnoty školy

PRAVDA = jasná mysl

 • Říkáme pravdu a učíme se jí přijmout
 • Známe fakta, máme vlastní úsudek
 • Nebojíme se dělat chyby, učíme se z nich
 • Jsme otevřeni novým věcem, studiu, zážitkům
 • Vše co děláme, děláme co nejlépe

LÁSKA = dobré vztahy

 • Jednáme spolu laskavě, prokazujeme si úctu
 • Respektujeme jedinečnost každého
 • Jsme si vědomi svých silných stránek
 • Podporujeme každého, aby našel své místo na světě
 • Jsme součástí místa, kde žijeme a aktivně se podílíme na jeho spoluvytváření
 • Vytváříme bezpečný prostor pro růst

DEMOKRACIE, ZODPOVĚDNOST, SVOBODA

 • Každý zodpovídá za své vzdělání sám
 • Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje
 • Respektujeme pravidla, která jsou platná pro všechny (studenty, učitele, rodiče, veřejnost…)

Všechny tři oblasti hodnot jsou si rovny a vzájemně se doplňují. Nestavíme svobodu nad respekt a vztahy, nestavíme pravdu nad svobodné rozhodnutí. Hodnoty tvoří harmonický celek, který ukazuje, jak jsou vzájemně propojeny, jak usilujeme o jejich rozvoj a jak s nimi pracujeme.

Symbol školy – triquetra piktogram

Průnik tří kružnic je nazýván triquetra, historický symbol pro trojjediné chápání reality, světa. Propletení tří oblastí hodnot ukazuje na jejich rovnocennost a provázanost. Žádná oblast nemůže existovat sama o sobě, nýbrž je nepostradatelným „partnerem“ obou zbývajících. Všechny části spolu spolupracují, jedna druhé je rovna, tvoří dokonalou, neustále se proměňující realitu. Jedině spoluprací a vzájemným uznáním všech a všeho, co je kolem nás i v nás, lze dosáhnout stavu dokonalé rovnováhy.

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.