brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště je tým odborníků naší školy poskytující pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické služby žákům, jejich rodinám a pedagogům.

Naším cílem je především poskytovat podporu žákům a jejich rodičům při výukových a výchovných obtížích, v nesnadných životních situacích a při obtížích v zapojení se do kolektivu. Chceme pomáhat rozvíjet sociální a komunikační dovednosti žáků, poznání sebe sama a svých schopností. Ve škole se spolu s pedagogy a především třídními učiteli snažíme předcházet projevům rizikového chování a spoluvytvářet tak přátelskou, respektující a bezpečnou atmosféru.

Činnost školního poradenské pracoviště je v souladu s vyhláškou  č. 197/2016, která upravuje vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a jeho činnost se řídí etickým kodexem. S respektem se snažíme nacházet možná řešení problémů a doprovázet tak společně žáky, jejich  rodiče a pedagogy na jejich vzdělávací a životní cestě.

 S čím se na nás můžete obrátit? 

(kontakty naleznete dole na stránce) 

Čermáková 1.st. Kracíková 1.st. Klucká 1.a 2.st. Mikešová 2.st. Vodehnalová 2.st.
individuální pohovory s dětmi x x x x X
individuální pohovory s rodiči x x x x
krizová intervence x x Pomoc při řešení náhle vzniklého problému a překonání náročných životních situací.
podpůrná terapie x x Podporující a provázející setkávání, při kterém společně s žákem hledáme řešení potíží.
zjišťování klimatu třídy x x X Mapování vztahů ve třídách, minimalizace vzniku šikany různými metodami práce se skupinou.
intervence ve třídě x x X Bezodkladný zásah na základě vzniklé potřeby.
preventivní programy ve třídě x X Realizace a koordinace programů primární prevence vycházející z potřeb třídního kolektivu a TU.
skupiny osobnostního rozvoje pro děti x x Hrou a povídáním si poznáváme sebe, kamarády, nacházíme své místo ve skupině vrstevníků .
orientační vyšetření školní zralosti x x
vyhledávání mimořádně nadaných dětí x x
vyhledávání dětí se specific. potřebami x
péče o cizince x x
kariérové poradenství x x x
neprospěch žáků x x
výchovné obtíže x x x
osobnostní a rodinné problémy žáků x x
rizikové chování x x X Zjišťování výskytu rizikového chování a jeho řešení.
koordinace činnosti s PPP, SPC, SVP x x
přednášky a semináře pro rodiče x x Doporučení školní PR seminářů a setkání v oblasti primární prevence.
tvorba MPP a jeho realizace x X
koordinace aktivit vyplývajících z MPP x
preventivní programy v rámci ŠD x Realizace a koordinace programů primární prevence ve školní družině.
spolupráce s dalšími externími odborníky v oblasti prevence x X Tvorba databáze kontaktů s externími spolupracovníky a dalšími organizacemi v oblasti PP.
odpovědná osoba v programu                     Nenech to být x x x x Anonymní ohlášení šikany a násilí ve škole. Následné prošetření situace.

 

PRACOVNÍCI ŠPP – KONTAKTY

Výchovný poradce pro 1. stupeň a speciální pedagog:               Metodik prevence pro 1. stupeň:

Mgr. Zuzana Čermáková                                                                        Mgr. Kristýna Kracíková

konzultační hodiny:   pondělí 13-14, jen po dohodě                               konzultační hodiny: středa 13:00-14:00

kontakt: cermakova.zuzana@zschyne.cz                                              kontakt:  kracikova.kristyna@zschyne.cz

 

Výchovný poradce pro 2. stupeň:                                                  Metodik prevence pro 2. stupeň:

Mgr. Dagmar Mikešová                                                                         Mgr. Petra Vodehnalová

konzultační hodiny: úterý 14:00-15:00                                                  konzultační hodiny:  úterý 14:00-15:30, jen po dohodě

kontakt:  mikesova.dagmar@zschyne.cz                                              kontakt: vodehnalova.petra@zschyne.cz

 

Školní psycholog pro 1. a 2. stupeň, vedoucí ŠPP:

PhDr. Jana Klucká

konzultační hodiny:           pondělí 8:00 – 16:00

středa 8:00 – 16:00

kontakt:                                klucka.jana@zschyne.cz

 

Na konzultace je třeba se předem objednat nejlépe prostřednictvím emailu.