brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

1.třídy

Jak učíme od roku 2018/19 v prvních třídách?

Od školního roku 2017-2018 se děti v prvních třídách vzdělávají dle nového školního vzdělávacího programu, proto jsme pro Vás připravili přehled toho, co se u nás děje.

Určitě věnujte pozornost informacím o filosofii školy, hodnotách a symbolu školy – Triquetra      

     

 

Jaké mají žáci předměty

 • Český jazyk vnímáme jako základní pilíř učiva na prvním stupni. Prostřednictvím něj žáky vedeme k souvislému vyjadřování a dovednosti používat mateřský jazyk v běžných situacích. Žáci si osvojují techniku čtení a psaní, zvládnutí základní gramatiky a čtení s porozuměním. Postupně u žáků vytváříme základní čtenářské dovednosti i návyky a pozitivní vztah k beletrii.
 • Matematiku učíme dle Hejného metody. Ta je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby žák objevoval matematiku sám a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.
 • Anglický jazyk je postaven na zábavné a přirozené formě seznamování žáků s cizím jazykem, odbourávání bariér a strachu z mluveného projevu a komunikace. Žáci si přirozeně osvojují cizí jazyk jako součást běžného života a získávají k němu pozitivní vztah. Žáci jsou s ním během dne neustále v kontaktu prostřednictvím písniček a pohybových aktivit a her.
 • Já a svět se zabývá základními tématy probouzí představivost a zvědavost žáků, vede k objevování nových informací a myšlenek, pochopení souvislostí a vzbuzuje zájem žáků bádat. Budujeme jím vztah nejen k přírodě, kultuře, společnosti, minulosti, ale i sobě samému a lidem okolo nás.
 • Tvořivost integruje hudební výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, dramatickou výchovu a taneční výchovu.
 • Tělesná výchova poskytuje základní pohybové vzdělání, zlepšuje zdraví a zvyšuje fyzickou kondici. U žáků rozvíjíme zájem o sportovní aktivity a motivujeme je k radosti ze sportování, kterým rozvíjíme základní charakterové vlastnosti jako je ohleduplnost, sebeovládání a kooperace

 

Informace o průběhu roku

Školní rok dělíme do 9 kruhů. 1 kruhové období trvá přibližně 3 týdny. Po kruhovém třítýdenním období následuje Ulitý týden (Uliťák), ve kterém probíhá zhodnocení dosažení jednotlivých cílů. Náplní Ulitého týdne jsou také výlety, projektové a tematické dny.

Informace o průběhu týdne

Školní týden začíná úvodní a závěrečnou hodinou (předmět Já a svět). Jednotlivé předměty integrujeme do výukových bloků s půlhodinovou přestávkou mezi nimi. Kratší pauzy v průběhu bloků volí pedagog dle individuální potřeby třídy.

Informace o průběhu dne

8.15 – 9.55 9.55 – 10.25 10.25 – 12.05 12.05 – 12.15 12.15 – 13.00
1. BLOK velká přestávka 2. BLOK přestávka 5. hodina

 

Kruhová témata

 • Kruhová témata se prolínají napříč jednotlivými předměty.
 • Školní rok je tvořen tématy:
  1. Jsem školák
  2. Podzim
  3. Rodina
  4. Zima
  5. Lidské tělo
  6. Svět kolem mě
  7. Jaro
  8. Rok
 • Informace o průběhu týdne
 • Informace o průběhu dne
 • Kruhová témata
 • Způsob hodnocení
 • Portfolio
 • Praktické informace

 

Způsob hodnocení

 • V naší škole kombinujeme formativní a sumativní hodnocení (formativní hodnocení sleduje individuální posun žáka v čase, sumativní hodnocení porovnává výkon žáka s celkem). Chceme, aby hodnocení bylo pro žáka smysluplnou zpětnou vazbou o průběhu jeho učení. Žáci získávají znalosti, rozvíjíme dovednosti a kompetence. Proto na vysvědčení nehodnotíme známkami, ale kombinujeme slovní a kriteriální hodnocení. Kriteriální hodnocení určuje míru naplnění výstupu školního vzdělávacího programu žákem. Součástí hodnocení je i žákovo úsilí v jednotlivých předmětech. Pro sumativní hodnocení v průběhu školního roku používáme procenta.

 

Portfolio

 • Portfolio používáme jako přehledný soubor pro ukládání všech aktivit, které žák vytvoří. Zakládáme do něj tematické plány jednotlivých kruhů, hodnocení a sebehodnocení, pracovní listy, projekty, úkoly a testy. Dodržujeme v něm strukturu, která odpovídá jednotlivým kruhům. Jako celek slouží k individuálnímu hodnocení na schůzkách rodič- učitel- žák (R-U-Ž). Portfolio je uloženo ve třídě a připraveno k nahlédnutí.

 

Praktické informace

 • Škola OnLine je hlavním školním informačním systémem. Jedná se o webovou aplikaci dostupnou 24 hodin denně bez nutnosti instalace programu. Do Školy OnLine se zaznamenává hodnocení žáků, informace o probraném učivu (třídní kniha) a omluvenky žáků. Prostřednictvím Školy OnLine probíhá komunikace mezi školou a rodiči. Nemáme papírovou žákovskou knížku.
 • Žákovský školní diář má každé dítě. Slouží k rozvoji dovednosti plánování, zaznamenávání akcí, úkolů, školních povinností. Zároveň obsahuje informace o žákovi a nahrazuje tím žákovskou knížku (žáci by ho měli mít s sebou i na mimoškolních akcích)
 • Během školního roku pořádáme tematické a projektové dny. Jedná se o dny, kdy učitelé nabízí vlastní témata činnosti, která buď vycházejí z obsahu učiva, nebo ho doplňují. Žáci napříč ročníky si mohou zvolit, kterému tématu se daný den budou věnovat.
 • Individuální konzultace Rodič – Učitel – Žák (R-U-Ž) probíhají dvakrát ročně. Konzultace probíhá mezi žákem, učitelem a rodiči. Setkání mají příjemný charakter a slouží ke zhodnocení průběhu vzdělávání a osobnostně sociálnímu rozvoji dítěte.

 

 

Co na nový ŠVP říkají třídní učitelky? 

Katka Buncík: „Učení podle nového vzdělávacího programu je pro mě výzvou. Na jedné straně mi dává svobodu, samostatnost, kreativitu, nadšení z nového a na druhé straně zodpovědnost, která se pojí s něčím novým, co jsem před tím nikdy organizovaně nedělala. Baví mě „dělat si věci po svém“, nespoutanost a vědomí, že učím jen to, co má smysl. Mezi náročné období patří Uliťák, kdy se hodnotí předchozí období. Je náročné zorganizovat si týden tak, abych měla čas na každé dítě, na popovídání si s ním, zjištění, co umí, v čem tápe. Během toho je potřeba, aby ostatní žáci byli zabavení a soustředění. Někdy bojuji sama se sebou, s „původní“ učitelkou – „hlavně, abychom stihli tohle a ještě tohle“ nebo „já vůbec nestíhám“.

Petra Vedralová: „Učit podle nového švp pro mě znamená učit v souladu s tím, jak to cítím. Cílem je to, co si přeji i pro vlastní děti: vychovat úspěšné a šťastné lidi, kteří si budou vědomi svých předností a budou umět přijmout a vyrovnat se se svými nedostatky. Budou tolerovat rozdílnost ostatních lidí a dokáží se z ní radovat a využít ji. Nový švp dává dětem příležitosti tohle všechno se učit v rámci vyučování. Často spolu spolupracují, diskutují, tvoří, pomáhají si, hledají řešení, prezentují. Učí se hodnotit vlastní výkony. Hledat to pozitivní na výkonech spolužáků. Neznamená to ale, že by děti neseděly v lavicích a nepracovaly samostatně v sešitech a učebnicích. Vyhovuje mi svoboda, se kterou můžu smysluplně plánovat, jakým způsobem a jak dlouho budeme na daném tématu pracovat, aniž by nás omezovalo zvonění. Můžu zohlednit momentální rozpoložení dětí, chuť do práce, nebo naopak jejich únavu… Hodně náročný je pro mě „ulitý týden“, kdy se věnujeme hodnocení a já zjišťuji u každého žáka, co již zvládl, a na čem ještě musí pracovat.“

Natálie Bartoňová: Pozitiva: nezvoní, výuka v blocích s možností přizpůsobit se potřebám dětí. Je zde velký prostor na diferenciaci výuky a každý žák je důležitý ve svých potřebách. Velký důraz na kladení zodpovědnosti na děti, učíme je přemýšlet o sobě, hledat a definovat slabé a silné stránky. Provázíme žáky výukou a naše role je spíše podporovat,  motivovat a posouvat je dál. Já sama o dítěti daleko více přemýšlím a snažím se reagovat na jeho potřeby. Negativa: „Ulitý týden“ tzn. hodnotící týden – je náročné skloubit práci ve třídě, kdy hodnotím a pracuji s jedním žákem a ostatní žáci by měli pracovat na samostatné práci – celé vyučování a celý týden je takto náročné zvládnout. Vyčerpávající jsou písemná slovní hodnocení každý čtvrtý týden a vypracování pololetního a konečného vysvědčení. Ale asi nejnáročnější věc, kterou vidím a která mě opravdu hodně trápí je práce s rodiči – přesvědčit je, aby za nás „kopali“ před dětmi a mluvili jsme před nimi jednotně. Aby se naladili na stejnou vlnu a důvěřovali nám. Spousta rodičů je ze zásady proti tomuto systému hodnocení a je s nimi těžká komunikace. Mají snahu poměřovat „smajlíky“ se známkami a vypovídající hodnota „smajlíků“ se tím ztrácí. Čas, který strávím, nad hodnocením jejich dítěte, je z tohoto pohledu zbytečný a marný.“

Pozn.: Jedná se o neupravené autentické výpovědi vyučujících.