brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Učíme moderně

VÝUKA V 1. A 2. ROČNÍCÍCH

 

Informace o filosofii školy, hodnotách a symbolu školy – Triquetra      

    

 

Vyučovací předměty

  • Český jazyk vnímáme jako základní pilíř učiva na prvním stupni. Prostřednictvím něj žáky vedeme k souvislému vyjadřování a dovednosti používat mateřský jazyk v běžných situacích. Žáci si osvojují techniku čtení a psaní, zvládnutí základní gramatiky a čtení s porozuměním. Postupně u žáků vytváříme základní čtenářské dovednosti i návyky a pozitivní vztah k beletrii.

 

  • Matematiku učíme dle Hejného metody. Ta je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby žák objevoval matematiku sám a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

 

  • Anglický jazyk je postaven na zábavné a přirozené formě seznamování žáků s cizím jazykem, odbourávání bariér a strachu z mluveného projevu a komunikace. Žáci si přirozeně osvojují cizí jazyk jako součást běžného života a získávají k němu pozitivní vztah. Žáci jsou s ním během dne neustále v kontaktu prostřednictvím písniček a pohybových aktivit a her.

 

  • Já a svět se zabývá základními tématy probouzí představivost a zvědavost žáků, vede k objevování nových informací a myšlenek, pochopení souvislostí a vzbuzuje zájem žáků bádat. Budujeme jím vztah nejen k přírodě, kultuře, společnosti, minulosti, ale i sobě samému a lidem okolo nás.

 

  • Tvořivost integruje hudební výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, dramatickou výchovu a taneční výchovu.

 

  • Tělesná výchova poskytuje základní pohybové vzdělání, zlepšuje zdraví a zvyšuje fyzickou kondici. U žáků rozvíjíme zájem o sportovní aktivity a motivujeme je k radosti ze sportování, kterým rozvíjíme základní charakterové vlastnosti jako je ohleduplnost, sebeovládání a kooperace

Průběh týdne

Školní týden začíná úvodní a závěrečnou hodinou (předmět Já a svět). Jednotlivé předměty integrujeme do výukových bloků s půlhodinovou přestávkou mezi nimi. Kratší pauzy v průběhu bloků volí pedagog dle individuální potřeby třídy.

 

Průběh dne

8.15 – 9.55 9.55 – 10.25 10.25 – 12.05 12.05 – 12.15 12.15 – 13.00
1. BLOK velká přestávka 2. BLOK přestávka 5. hodina

Kruh

Školní rok dělíme do 9 kruhů. 1 kruhové období trvá přibližně 3 týdny. Po kruhovém třítýdenním období následuje Ulitý týden (Uliťák), ve kterém probíhá zhodnocení dosažení jednotlivých cílů. Náplní Ulitého týdne jsou také výlety, projektové a tematické dny.

 

    


Způsob hodnocení

  • V naší škole kombinujeme formativní a sumativní hodnocení (formativní hodnocení sleduje individuální posun žáka v čase, sumativní hodnocení porovnává výkon žáka s celkem). Chceme, aby hodnocení bylo pro žáka smysluplnou zpětnou vazbou o průběhu jeho učení. Žáci získávají znalosti, rozvíjíme dovednosti a kompetence. Proto na vysvědčení nehodnotíme známkami, ale kombinujeme slovní a kriteriální hodnocení. Kriteriální hodnocení určuje míru naplnění výstupu školního vzdělávacího programu žákem. Součástí hodnocení je i žákovo úsilí v jednotlivých předmětech. Pro sumativní hodnocení v průběhu školního roku používáme procenta.

Portfolio

  • Portfolio používáme jako přehledný soubor pro ukládání všech aktivit, které žák vytvoří. Zakládáme do něj tematické plány jednotlivých kruhů, hodnocení a sebehodnocení, pracovní listy, projekty, úkoly a testy. Dodržujeme v něm strukturu, která odpovídá jednotlivým kruhům. Jako celek slouží k individuálnímu hodnocení na schůzkách rodič- učitel- žák (R-U-Ž). Portfolio je uloženo ve třídě a připraveno k nahlédnutí.

 

 

Pohled třídních učitelek