brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Přípravná třída

Přípravná třída

 

 

REŽIM TŘÍDY – „VÝUKOVÝ PLÁN“

Třída je v provozu denně od 8:15 do 12:05. Dopolední program je rozdělen do čtyř vyučovacích hodin. „Vyučování“ není klasické jako ve třídách ZŠ, během 45 minut se vystřídá několik aktivit, které se pojí s určitým tématem. Je zde prostor jak pro skupinovou práci, tak i pro individuální přístup. Aktivity jsou vykonávány formou hry, ale i řízenou činností. Snažíme se děti udržet v koncentraci cca 10 – 15 minut, než se aktivity prostřídají. Práce ve třídě je cílenější, intenzivnější, posiluje sebevědomí dítěte a zároveň je zde prostor pro hru a odpočinek. Děti získají hlubší poznatky o světě kolem nás, trénují ruku na přípravu na psaní formou „písanky“ na uvolňovací cviky, pracují na elektronické tabuli, seznámí se s principy Hejného matematiky atp.

O přestávkách se můžou děti volně pohybovat po spodní části budovy ZŠ, mohou navštěvovat kamarády v jiných třídách nebo využívat volnočasových aktivit na chodbách školy (stolní fotbal, lodě…)

V odpoledních hodinách mají děti možnost navštěvovat školní družinu se svými staršími spolužáky.

 

Za fotografie děkujeme panu Jiřímu Grégrovi.

 

 

Školní vzdělávací program – přípravná třída „Do školy s úsměvem“

 1. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Hlavním cílem přípravné třídy je připravit děti tak, aby jejich nástup do 1. třídy základní školy byl bezproblémový, a tím se vyvarovat neúspěšných začátků ve vzdělávacím procesu. Metody
a formy práce jsou přizpůsobeny dětem individuálně tak, aby vyrovnaly nedostatky v rozvoji učení, a tím vymizely slabiny, které byly příčinou odkladu povinné školní docházky. Fyzické, psychické
a sociální schopnosti a dovednosti dětí jsou cílevědomě a systematicky rozvíjeny tak, aby na konci školního období byly děti jedinečnou a relativně samostatnou osobností, která je schopna aktivně
a spokojeně zvládat nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, především
v prostředí rodiny a školy. Při rozvoji těchto znalostí a dovedností jsou nabízeny různé výtvarné, hudební, pohybové, dramatické a individuální hry a činnosti s přihlédnutím na aktuální potřebu dětí. U dětí je probouzen zájem o prostředí, které je obklopuje, a o vnímání působení člověka na přírodu a naopak (environmentální výchova).

 1. 1 Formy a metody práce

Formy a metody práce vycházejí ze specifických požadavků dětí, které jsou umístěny v přípravné třídě. Dětem je vše předkládáno konkrétně a srozumitelně, s náležitým slovním doprovodem. Děti jsou vhodně motivovány a vyzývány k aktivní účasti na všech činnostech hravou formou. Pokud se nechtějí do aktivity zapojit, mají možnost zvolit si jinou činnost, která jim vyhovuje a je v dané chvíli odpovídající aktivitě ostatních dětí.

Formy:

 1. a) hromadné – výlety, pobyty venku, exkurze, pohybové činnosti
 2. b) skupinové – experimenty, skupinové hry, volná hra dětí
 3. c) individuální – experimenty, výtvarné činnosti, práce dle IVP

Metody:

 1. a) situační učení
 2. b) prožitkové učení
 3. c) kooperativní učení

 

 1. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
 • Organizace vzdělávání přípravné třídy

Kapacita přípravné třídy je maximálně 15 dětí, minimálně však 10 dětí. Přípravná třída je určena dětem s odkladem povinné školní docházky, dodatečným odkladem povinné školní docházky.

Přijetí dítěte do přípravné třídy je na základě podané žádosti zákonného zástupce a návrh
z pedagogicko-psychologické poradny s doporučením o zařazení do přípravné třídy. Žádost může být podána kdykoliv v průběhu roku, o přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel ZŠ. Termín přijímacího řízení na následující školní rok je stanoven na květen, veřejnost je o termínu,  přijímacích kritériích a potřebné dokumentaci informována s dostatečným předstihem na veřejných místech, webových stránkách školy a na obecním úřadě.

 • Podmínky vzdělávání

Vybavení

Přípravná třída má k dispozici jednu vyučovací místnost, která je vybavena dětským nábytkem
a dostatečným množstvím hraček, pomůcek a dalších materiálů odpovídajících počtu žáků. Materiální vybavení je průběžně obnovováno, doplňováno a plně využíváno. Vybavení a hračky jsou pro děti volně dostupné a pro užívání hraček a pomůcek jsou stanovena žákům srozumitelná pravidla. Žáci mají k dispozici další prostory školy (hygienické zařízení, školní hřiště se zahradou). Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru třídy.

Životospráva

Děti dodržují pitný režim. Je jim poskytnuta pravidelná, plnohodnotná, vyvážená strava. Je zajištěn oběd. Děti mají stále k dispozici dostatek vhodných tekutin. Skladba jídelníčku je pestrá a pravidelně se obměňuje. Děti mají možnost výběru hlavního chodu.

Psychosociální podmínky

Pedagog usiluje o to, aby se děti v přípravné třídě cítily dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. První téma v září je přizpůsobeno adaptaci dětí v novém prostřední a nové budově. Žákům je věnována individuální péče s přihlédnutím k jejich aktuálním potřebám. Učitel vytváří přátelskou atmosféru, zamezuje nevhodným projevům chování mezi žáky navzájem a dalším formám diskriminujícího jednání. Děti jsou seznámeny se školním řádem a je dbáno na to, aby jej dodržovaly.

Organizační chod

Přípravná třída má k dispozici dostatečně velkou učebnu. Tato místnost je určena maximálně pro 15 dětí. Výuku zajišťuje jedna učitelka zaměstnaná na plný úvazek. Provoz přípravné třídy probíhá denně od 8:15 do 12:00. Rodiče mohou děti přivádět do 8:10 a vyzvedávat od 12:00 do 12:15. Po předchozí domluvě lze děti přivádět i odvádět také mimo stanovené hodiny (lékař, logopedie apod.).  Režim dne v přípravné třídě je rozdělen na jednotlivé bloky. Denní řád je dostatečně flexibilní a umožňuje reagovat na individuálně přizpůsobený adaptační režim. Děti mají dostatek času pro dokončení spontánní hry při přechodu k jiné činnosti, případně mají možnost pokračovat ve hře později. Poměr spontánních a řízených aktivit je v denním programu vyvážený. Činnosti se pravidelně obměňují. Plánování aktivit vychází z potřeb a zájmů dětí. Pedagog se plně věnuje dětem a jejich vzdělávání. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

Režim dne přípravné třídy:

7:00 – 7:55      shromažďování dětí ve školní družině

7:55 – 8:10      přechod do třídy, volná hra dětí, výchovně vzdělávací činnost vycházející z TVP

8:15 – 8:45      komunikativní kruh, pohybové činnosti

8:45 – 9:15      hygiena, svačina

9:15 – 10:00    volná hra dětí, výchovně vzdělávací činnost vycházející z TVP

10:00 – 11:30 pobyt venku nebo volná hra dětí, výchovně vzdělávací činnost vycházející z TVP

11:30 – 12:00 hygiena, oběd

12:00 – 12:15 relaxační techniky ve třídě, přechod do ŠD

 

Děti přípravné třídy mohou využívat služeb družiny. Družina funguje denně ráno od 7:00 
do 7:55  a odpoledne od 12:15  do 17:00. Po tuto dobu je s dětmi ve třídě vychovatelka školní družiny. Žáci se zde řídí pravidly platnými pro školní družinu a dodržují stanovený řád.

 

Spoluúčast rodičů

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagog průběžně informuje rodiče o prospívání jeho dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji
i učení. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jedná s rodiči taktně, ohleduplně a s vědomím, že pracuje s důvěrnými informacemi, nezasahuje do života a soukromí rodiny.

 3.   VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH

V rámci vyučovacího programu rozvíjíme všechny složky výchovy.

Sebeobsluha – zvládnutí osobní hygieny, samostatného oblékání a obouvání, zavazování
si tkaniček, používání příboru při jídle, udržování pořádku a čistoty kolem sebe

Sociální dovednosti – znát a používat jména svých spolužáků, dokázat požádat o pomoc, poprosit, poděkovat, naučit se jednat s ostatními, pohybovat se na známých místech i bez dozoru dospělého, naučit se pracovat ve skupině, při práci se pokusit nerušit ostatní spolužáky, naučit
se pracovat v komunitním kruhu

Jazykové činnosti – umět naslouchat ostatním, klást jednoduché otázky, vyprávět jednoduchý příběh, vytleskat slova na slabiky, určovat první a poslední písmenko ve slovech

Matematické představy – rozpoznání časových vztahů – začátek, prostředek, konec, pojmy před, za, uprostřed apod., rozpoznávání geometrických tvarů, počítání předmětů, stavba s daným počtem prvků apod.

Rozvoj hrubé a jemné motoriky – různé pohybové hry, hry se zapojením všech smyslů – hmat, chuť, čich, zrak, sluch, skoky přes švihadlo, správný úchop psacího náčiní, hra s drobnými částmi stavebnic apod.

Hudební činnosti – nácvik písniček, hra si na ozvěnu, hra na různé hudební nástroje, správné dýchat, nácvik tanečků

Výtvarné a pracovní činnosti – poznávání barev jak základních, tak doplňkových, malování různými výtvarnými technikami, obkreslování šablon, stříhání, lepení a vyrábění z různých materiálů
Učitel se snaží o celkový rozvoj dítěte s důrazem na vyrovnání konkrétních obtíží dítěte, snaží se rozvíjet znalosti a dovednosti dítěte nutné pro vstup do základní školy.

Celkem provází celý školní rok 5 rámcových témat:

 • Začínáme s úsměvem
 • Podzim
 • Zima
 • Jaro
 • Léto

Dílčí vzdělávací cíle jsou tvořeny aktuálně v reakci pedagogické pracovnice na události daného týdne či měsíce. Taktéž jsou tvořeny každému dítěti individuálně dle jeho IVP, který je tvořen na základě doporučení PPP.

Vzdělávací obsah je tvořen tak, aby rozvíjel klíčové kompetence dle RVP PV, ale především ty, jejichž nedostatečný rozvoj bývá často důvodem k odkladu povinné školní docházky.

 1. integrovaný blok „Začínáme s úsměvem“

Charakteristika:

Adaptační integrovaný blok – pedagogická pracovnice pomůžeme dětem se šťastně a úspěšně sžít s novým prostředím, přiměřeným způsobem vytvořit s dětmi společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budou řídit v každodenním vzájemném styku ve škole. Pro děti v tomto věku je přirozená hra, a právě ta pomůže vytvořit atmosféru, ve které děti budou prožívat kamarádské vztahy, naučí se je navazovat a dále rozvíjet. Děti jsou vedeny k péči o své zdraví, ke zvládnutí sebeobsluhy, ke zdravým životním návykům, k prevenci nebezpečí, ke zlepšování pohybových dovedností a vytváření nových. Děti jsou seznámeny s pravidly bezpečného chování při pobytu na zahradě a při vycházkách.

Příklady podtémat:

 • známe se ze školky, co jsme spolu prožily
 • rozdíly mezi školkou a školou
 • kamarádi i mezi velkými dětmi
 • nebojím se říct, že se mi něco nelíbí

Cíle integrovaného bloku:

 • nenásilně začlenit každé dítě do nové skupiny
 • přirozeným způsobem se seznámit s prostředím školy
 • společně vytvořit pohodové prostředí ve třídě, vzájemně spolupracovat a respektovat se
 • respektovat druhého, hlásit se o slovo, neskákat do řeči
 • umět vyjádřit svůj názor, poznatky, myšlenky a pocity i k rozvíjení záměrného pozorování (co si přeje druhý)

 

 1. integrovaný blok: „Podzim“

Charakteristika:

V tomto bloku se zaměříme na estetické vnímání podzimní krajiny a budeme si všímat změn
v přírodě. Prakticky se seznámíme s některými druhy přírodnin. Procvičíme poznávání známého ovoce a známé zeleniny – budeme řadit podle druhu, počítat, rozlišovat barvy. Připomeneme si, co je zdravé a co nám škodí, a postupně budeme u dětí upevňovat zdravé životní návyky a postoje. Zaměříme se na určování počasí, charakter podzimního počasí, povíme si, jak se správně oblékat vzhledem k počasí.

Příklady podtémat:

 • sklizeň všude kolem nás – pole, lesy, zahrady
 • dny se krátí
 • podzimní slavnosti

Cíle integrovaného bloku:

 • rozšíření povědomí o změnách v podzimní přírodě
 • rozeznání dalších listů, stromů, plodin a jiných přírodnin
 • základní poznatky o vlivu vitamínů z ovoce a zeleniny na naše zdraví
 • prevence před nachlazením

 

 1. integrovaný blok: „Zima“

Charakteristika:

Zaměříme se na historii Vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslavy svátků. Děti při společné přípravě oslavy Vánoc získají současně i poznatky o okolním světě (tradice jiných národů), o zimním počasí, o časových pojmech (adventní kalendář). Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, zhotovování přáníček, zpívání koled, přípravy zimní besídky spojené s Mikulášskou nadílkou pro děti. Dětem se přiblíží charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí.

Příklady podtémat:

 • co jsi ztratil, Mikuláši?
 • zimní svátky a tradice
 • opět přijde Ježíšek
 • copak je nového?

Cíle integrovaného bloku:

 • podpořit rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání, posílit citové vztahy ke svým nejbližším
 • přirozeným způsobem a na základě prožitků děti seznámit s vánočními tradicemi a zvyky
 • rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, rozvíjet potřebu pomoci nebo vědomě způsobit radost druhým
 • rozvíjet všechny smysly při poznávání vlastností zimního počasí, sněhu a ledu
 • pozorování změn v přírodě, seznámení se se znaky zimní přírody
 • vysvětlení pojmu koloběh počasí, střídání čtyř ročních období

 

 1. integrovaný blok: „Jaro“

Charakteristika:

Především sama příroda nám přichystá řadu pozorování a činností, které budou motivem pro různé výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami. Všimneme si kvetoucí přírody, rodících se mláďat a života hmyzu. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele
a ochranáře, vnímání změn počasí přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. Cílem je vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí, učit je vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet v nich pocit sounáležitosti s ní a naučit se jí chránit. Seznámíme děti blíže s ekosystémem lesa, se zvířaty a rostlinami. V tomto bloku si uvědomíme, že lidská nedbalost narušuje přirozenou
a pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí. Zaměříme se na barevnou symboliku sběrných odpadních nádob, budeme diskutovat o nutnosti třídění odpadu, prakticky odpad třídit. Pohybové hry a tvořivou činnost přeneseme za pěkného počasí na školní zahradu. Budeme pozorovat okolí školy, vesnice, kam patří odhozené odpadky. Seznámíme děti s velikonočními vesnickými oslavami.

Příklady podtémat:

 • budíme jaro
 • mláďátka v přírodě
 • co kam patří
 • ze všeho jde něco vytvořit
 • líbí se mi, kde žiju

Cíle integrovaného bloku:

 • seznámení s živou i neživou přírodou a její ochranou
 • člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit – uvědomíme si, jak je důležité pečovat o své okolí a prostředí, v němž žijeme
 • jak nakládat s odpady
 • přiblížíme dětem tradice jarních svátků
 • při pozorování jarní přírody dále rozvineme poznatky a dovednosti (motorické, estetické i poznávací) v souvislosti s daným ročním obdobím

 

 1. integrovaný blok: „Léto“

Charakteristika:

S využitím svátku maminek budeme prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny – maminka, tatínek, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, vzájemné vztahy a tolerance, poznávání vlastní identity a svého místa nejen v rodině. Blížící se konec školního roku nám přinese mnoho zábavy a radosti. Soutěžemi a hrami oslavíme svátek dětí. Povíme si o planetě, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Budeme pozorovat rybníky a vodu, která nás obklopuje, seznámíme se s nebezpečím, které nás může u vody potkat. Letní období nám umožní veškerou činnost přenášet na školní zahradu a do přírody, budeme tak mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti.

Příklady podtémat:

 • celá moje rodina
 • profese – čím chci být
 • vím, kde žiju – planeta, světadíl, stát, obec
 • všechny děti světa

Cíle integrovaného bloku:

 • procvičit a zdokonalit výslovnost a kultivovaný projev
 • posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem – rodina
 • rozvíjet schopnost vyjádřit získané pocity a dojmy
 • seznámit se s existencí jiných kultur a národností a vést děti k uvědomění si, že i ony jsou součástí světa, přírody, společnosti a planety Země
 • upozornit na různá nebezpečí nejen u vody – poučení před prázdninami

4.  EVALUACE

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultačních hodinách. Děti spolu s pedagogem hodnotí aktivitu na konci programu, dne i týdne. Důležitá je zpětná vazba od dětí, aby mohl pedagog včas zareagovat na nedostatky a ty následně odstranit.

Pedagog hodnotí týdenní program písemně v „Hodnoticím listu“. K evaluaci se mohou vyjádřit
i rodiče – na konzultaci s pedagogem nebo písemně. Evaluace školního roku probíhá ve formě „Závěrečné zprávy“.