brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště je tým odborníků naší školy poskytující pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické služby dětem, žákům, jejich rodinám a pedagogům. 

Naším cílem je především poskytovat podporu žákům a jejich rodičům při výukových a výchovných obtížích, v nesnadných životních situacích a při obtížích v zapojení se do kolektivu. Chceme pomáhat rozvíjet sociální a komunikační dovednosti žáků, poznání sebe sama a svých schopností. Ve škole se spolu s pedagogy a především třídními učiteli snažíme předcházet projevům rizikového chování a spoluvytvářet tak přátelskou, respektující a bezpečnou atmosféru.     

Činnost školního poradenské pracoviště je v souladu s vyhláškou  č. 197/2016, která upravuje vyhlášku č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a jeho činnost se řídí etickým kodexem. S respektem se snažíme nacházet možná řešení problémů a doprovázet tak společně žáky, jejich  rodiče a pedagogy na jejich vzdělávací a životní cestě.     

 S čím se na nás můžete obrátit? 

(kontakty naleznete dole na stránce)

 Druh služby Výchovný poradce Školní psycholog Metodik prevence   Bližší popis
individuální pohovory s dětmi x x x  
individuální pohovory s rodiči x x x  
         
krizová intervence  x x   Pomoc při řešení náhle vzniklého problému a překonání náročných životních situací. 
podpůrná terapie    x   Podporující a provázející setkávání, při kterém společně s žákem hledáme řešení potíží.
zjišťování klimatu třídy   x x Mapování vztahů ve třídách, minimalizace vzniku šikany různými metodami práce se skupinou.
intervence ve třídě   x x Bezodkladný zásah na základě vzniklé potřeby.
preventivní programy ve třídě     x Realizace a koordinace programů primární prevence vycházející z potřeb třídního kolektivu a TU.
skupiny osobnostního rozvoje pro děti   x x Hrou a povídáním si poznáváme sebe, kamarády, nacházíme své místo ve skupině vrstevníků .
orientační vyšetření školní zralosti x x    
vyhledávání mimořádně nadaných dětí x x    
vyhledávání dětí se specific. potřebami x      
kariérové poradenství x x    
neprospěch žáků x      
výchovné obtíže x x    
osobnostní a rodinné problémy žáků   x    
rizikové chování x   x Zjišťování výskytu rizikového chování a jeho řešení.
koordinace činnosti s PPP, SPC, SVP x      
přednášky a semináře pro rodiče   x x Doporučení školní PR seminářů a setkání v oblasti primární prevence.
tvorba MPP a jeho realizace     x  
koordinace aktivit vyplývajících z MPP     x  
preventivní programy v rámci ŠD     x Realizace a koordinace programů primární prevence ve školní družině.
spolupráce s dalšími externími odborníky v oblasti prevence     x Tvorba databáze kontaktů s externími spolupracovníky a dalšími organizacemi v oblasti PP.
odpovědná osoba v programu Nenech to být x x x Anonymní ohlášení šikany a násilí ve škole. Následné prošetření situace.

 

 KONTAKTY

 

Výchovný poradce a speciální pedagog: Mgr. Zuzana Čermáková 

konzultační hodiny: pondělí 16-18, jen po dohodě 

  středa 12-14, jen po dohodě 

kontakt: cermakova.zuzana@zschyne.cz 

Školní psycholog: PhDr. Jana Klucká 

konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 16:00 

  středa 8:00 – 16:00 

kontakt: klucka.jana@zschyne.cz   

Metodik prevence: Mgr. Kristýna Kracíková 

konzultační hodiny: pondělí 8:00-12:00 

kontakt: kracikova.kristyna@zschyne.cz 

 

Na konzultace je třeba se předem objednat nejlépe prostřednictvím emailu.